BG    EN  

Парков район Каменица

    Офисът на парков район /ПР/"Каменица" и парков район "Трите реки" се намира в гр.Сандански - известен балнеоложки център. Разположен в полите на Южен Пирин, по поречието на река Санданска Бистрица, градът има хилядолетна история като стопанско и културно средище.
    ПР"Каменица" обхваща площ от 8516,2 ха. На изток граничи с ПР"Трите реки", на запад с ПР"Синаница", на север с ПР"Вихрен", на юг с ДЛ гр.Сандански. Общо залесената площ в ПР"Каменица" е 4130 ха, от която 3220 ха - горски насаждения, а около 900 ха - клекови формации. Най-често срещан дървесен вид е белият бор - 60%, смърч - 25%, бяла мура - 11%, ела -1%, бук - 0,7% и др. Доминират чистите насаждения -55%, от тях най-много са чисти бял борови - 43%, смесените заемат -33%, средната възраст на горите е около 80 години. Средният запас на 1 ха е около 300 м куб., а средният прираст - около 3,5 м куб./ха.
    Тръгвайки по ПР"Каменица", туристите могат да видят едни от най-високите пирински била, 16 върха са с надморска височина над 2500 м. Над всички се откроява връх Каменица - 2822 м. На територията на парковия район се намират красивите езера -Спанополски, Башлийски, Чаирски, Мозговишки, Тевно езеро, Кукленско езеро. От тях най-голямо е Тевно езеро, разположено на 2512 м надм. вис. Района се пресича от реките Спанополска, Башлийска, Мозговишка, Беговишка и Крива река.
    Най-посещаваните туристически обекти в района са х."Беговица", заслон "Спано поле" и заслон "Тевно езеро". Годишно през тези обекти преминават около 8-10 х. души, като голяма част от тях са чуждестранни туристи. ПР"Каменица" разполага с 35 км горски пътища Територията на ПР"Каменица" се пресича от атрактивни туристически маршрути:     международен маршрут Е-4 /червена маркировка/;     х."Я.Сандански" - Спано поле - х."Вихрен"/жълта маркировка/;     х."Я.Сандански" - х."Беговица" - х."Демяница"/синя маркировка/;     х."Синаница" - Спано поле - х."Беговица"- х."Пирин"/кафява маркировка/.
    Движейки се по туристическите пътеки, посетителите пресичат гъсти гори и дъхави поляни. Тук се срещат много ендемични видове като пирински мак, бъндеришко шапиче, пирински девисил и др. Може да се видят и защитените от Закона за биоразнообразието видове жълта и петниста тинтява
    Богат е и животинският свят, опазван на територията на ПР"Каменица". В гъстите гори намира своя дом кафявата мечка, което е показател за съхранена дива природна среда. Друг интересен животински вид, който при повече късмет може да се зърне в алпийската зона, е балканската дива коза. Наблюдава се и увеличаване популацията на вълка. ПР"Каменица" се обитава от доста видове птици. Особено радваща е появата на нови двойки скални орли, които рейнджърите от парковия район виждат да кръжат все по-често. Тук може да се види и орелът змияр, и ветрушката. Срещат се и представители на нощните грабливи птици, както и представители на по-дребните птички - кръсточовка, лещарка и др.
    За опазването на природните богатства се грижи екипът на парковата охрана, включващ главен инспектор на ПР, двама старши специалисти и един младши специалист, обезпечени с МПС.