BG    EN  

Парков район  Синаница    

   "Синаница" е единственият парков район, който е разположен върху площите на три общини - Симитли, Кресна и Струмяни. Териториите, които стопанисва граничат на север - с ПР "Баюви дупки", на изток - с ПР "Вихрен", на юг - с ПР "Каменица", а на запад - с държавните лесничейства на Симитли, Кресна и Струмяни. Общата територия от 6885,4 ха е обособени в три участъка, охранявани от трима паркови служители. Четвърти охранителен участък, извън територията на Национален парк "Пирин", е резерват "Тисата".
     По цифров модел горският фонд е 5442,3 ха. В него преобладава естествената растителност - 75,2%. културите заемат само 2,5% от залесената площ. Останалите 22,3% са клекови формации. От дървесните видове най-често се среща белият бор -51,6%, следва бялата мура - 31,7%, и почти по равно смърч, бук, ела и трепетлика. Преобладават чистите насаждения - 56,6%, от тях най-много са чистите бял борови гори. Смесените иглолистни насаждения заемат 33,6%, от тях най-голямо участие имат тези с преобладаване на бяла мура. Средната възраст на гората е 79 години. Културите са чисти, смесени иглолистни, смесени иглолистно-широколистни с и без преобладаване на белия бор. От общият дървесен запас, без клони, 61,7% се падат на насажденията от пети клас възраст. Най-голям е запасът на белия бор -46,4%, следван от бялата мура -33,6% и смърч - 9,6%. Общата площ на поземления фонд е 1443,1 ха. От тях 4,1% е залесената площ, заета изцяло от клекови формации. Останалата част е заета от нелесопригодни голини - 41,7% и високопланински пасища - 38,3%. Тръгвайки на запад от връх Вихрен, през Кутело, хребета на Кончето, та до връх Пирин, и на юг - през върховете Хвойнати, Муратов, Георгийца, Синаница, та до Шаралия -това е територията на парков район "Синаница". Тук Природата разкрива своята хубост в различни форми - Влахински, Георгийски и Синанишки циркуси, величествени върхове, вековни дървета. криволичещите между тези гиганти Влахинска, Георгийска, Синанишка и Неврозумска реки са дом за мяркащата се за миг красавица - балканската пъстърва. Омайни и кристално чисти са езерата - Влахински, Георгийски и Синанишки. Почти цялото растително и животинско разнообразие намира място тук. Грижите, които парковите служители полагат за охрана на гората, дивеча и рибата, дават своите резултати. Увеличени са популациите на дивата свиня и вълка. През 2004 г., в изпълнение на една от програмите в Плана за управление, бе зарибено с балканска пъстърва Синанишкото езеро. Единствената хижа на територията на парковия район, е хижа Синаница. През лятото тук ежедневно могат да намерят подслон около 100 туристи. Това красиво кътче от Пирин се посещава годишно от около 3500 наши и чуждестранни планинари. Основните туристически маршрути, минаващи през територията на парковия район, са два:
     1/ кафява маркировка -     м. Мандрата - хижа Синаница     /за хижа Пирин/
     2/ жълта маркировка -     м. Мандрата - Черната вода     /за хижа Яворов/.