BG    EN  

Парков район  Трите реки    

     Заема обща площ от 3841ха. Граничи на север с ПР "Безбог", на запад с ПР "Каменица", на изток с ДЛ гр. Гоце Делчев, на юг с ДЛ с. Катунци.
    Общо залесената площ е 1346 ха, от която 1215 ха горски насаждения и 130 ха - клекови формации. Най-често срещан дървесен вид е бялата мура - 71,8 % ; бук - 11,7 %; бял бор - 5,8%; смърч - 5,7%; ела - 5,0%. Доминират чистите мурови насаждения. Средната възраст на гората е 95 години, среден запас на 1 ха - 300 м куб. Парковият район разполага с около 10 км горски пътища.
    Територията на района се разпростира върху водосбора на три реки - Келява река, Средна река и Демиркапийска река, от където идва и името на парковия район.
    През ПР "Трите реки" преминават туристическите маршрути:
    международен маршрут Е-4 /червена маркировка/;
    х."Пирин"- Митрово езеро - заслон Тевно езеро;
    х."Пирин"- Аргирово езеро през Демиркапия - Попово езеро - х."Безбог"/зелена маркировка/;
    х."Пирин"- Лопово - Келява река - Солището - х."Беговица" /кафява маркировка/;
     х."Пирин"- Лопово - с. Рожен - гр. Мелник /зелена маркировка/;
    На територията на ПР"Трите реки" се намира една от най-посещаваните и най-красиви хижи в Пирин, като архитектурно решение и ландшафтно разположение - х."Пирин", и кът за отдих "Горски рай", който предлага добри условия за посетителите. Съгласно Плана за управление, в района ще бъде изграден палатъчен лагер, а за подобряване на хигиенно-битовите условия - септична яма в съответствие със съвременните екологични норми за отпадните води. За нуждите на парковата охрана близо до хижата е изградено бунгало, където от дежурния винаги може да се получи информация за ПР"Трите реки" и Национален парк "Пирин".
    ПР "Трите реки" е един от най-живописните райони в Пирин планина. По високопланинските пасища пашува едър рогат добитък. Този тип животновъдство е традиционен поминък за местното население. Горите в този дял от планината са обитание за много животински видове. Един от най-атрактивните е глухарят, птица, която за съжаление се среща рядко на други места в НП"Пирин".
    Охраната на ПР"Трите реки" е поверена на двама старши специалисти и един младши специалист.
    Екипът, работещ в ПР"Каменица" и ПР"Трите реки", поддържа добри контакти с ТД"Еделвайс" гр. Сандански, с ДЛ гр. Сандански, с ДЛ с. Катунци, все по-добро сътрудничество се установява с общинското ръководство на гр.Сандански. Работи се в партньорство с Противопожарна служба и РПУ гр.Сандански. Много добре се развиват дейностите, свързани с повишаване екологичното възпитание на подрастващите. С екоклубове в училищата и детските градини се организират походи, празници на парка, изложби, почистване на туристически пътеки.
    Вратите на офисът на ПР"Каменица" и ПР"Трите реки" винаги са отворени за всеки, желаещ да сподели идеи и предложения, свързани с развитието на защитената територия.