BG    EN  
История

      Гостоприемна и сурова, величествената Пирин планина е разположена в югозападна България, между долините на реките Струма и Места.
   Пирин е една от най-старите планини в Европа. Последното мощно издигане е станало през ледниковата епоха. От някогашното заледяване са останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, ледниковите долини и кристално сините очи на Пирин – езерата.
   В най-красивата, величествена и посещавана  от туристите част на Пирин, между местностите Предел и Тодорова поляна, е разположен Национален парк „Пирин”.  В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито “легла” са разположени около 170 ледникови езера.
   Създаване на Националенпарк “Пирин”
   За да се съхранят неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания в Пирин планина, на 8 ноември 1962 год. е обявено създаването на Народен парк "Вихрен", с площ 6736 ха, включващ алпийската част на Пирин между басейните на реките Бъндерица и Демяница.
   През следващите години...
   * 30 септември 1974 год. - Министерство на горите и опазване на околната среда преименува парка в Народен парк “Пирин" – 26 413 ха.
Към територията се включват резерватите "Баюви дупки”, "Сегментепе" и “Малка Джинджирица".
   * 15 октомври 1999 год. - Министерство на околното среда и водите, прекатегоризира Народен парк "Пирин" в Национален парк "Пирин". Сега територията на парка е 40 356 ха.
   * 01. 01. 1999 год. - Дирекция “Национален парк "Пирин", със седалище град Банско, започва да действа като самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на МОСВ.
   * 29 януари 1934 год. - със специално Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти, местността Баюви дупки е обявена за резерват. През 1977 год. той е включен в списъка на биосферните резервати към Програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера".
   * 26. 08. 1994 год. – се обявява резерват "Юлен", с площ 3156.2 ха.
   Световна известност
   Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк "Пирин" е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
   Присъствието на Национален парк “Пирин” в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество!