BG    EN .

Новини

19.04.2016 г.

 

   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА /ЮНЕСКО/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /UNESCO/

 

 

           Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО е специализирана агенция на ООН. Създадена е на 16 ноември 1945 г. в Лондон, където 44 държави–членки на ООН участват в специална конференция, на която е взето решение за основаване на Организация на ООН за образование, наука и култура. Учредителният акт е подписан от 37 държави.
           Уставът на ЮНЕСКО влиза в сила на 4 ноември 1946 г. Съгласно Устава, основна цел на ЮНЕСКО е "да допринася за укрепването на мира и сигурността, поощрявайки сътрудничеството между нациите, чрез образование, наука и култура, с цел осигуряване на всеобщо уважение към справедливостта, законността и правата на човека и основните свободи, които са признати от Организацията на Обединените нации за всички хора по света, без разлика на раса, пол, език или религия".
           Понастоящем в ЮНЕСКО членуват 195 държави и 9 асоциирани члена.
           Република България е приета за член на ЮНЕСКО на 17 май 1956 г.,  няколко месеца след като е приета в ООН. През 2016 г.  година се навършват 60 години от членството на страната ни в Организацията.
           Във връзка с това бе одобрен Национален план със събития и инициативи за отбелязване на годишнината. Сътрудничеството между България и ЮНЕСКО е много активно и се осъществява по линия на всички сфери на дейност от мандата на световната организация – образование, природни науки, социални и хуманитарни науки, култура, комуникация и информация.
           Организационна структура се състои от Генерална конференция, която е върховен орган на ЮНЕСКО и се провежда се веднъж на две години, Изпълнителен съвет от представители на 58 страни, избрани от 5 географски избирателни групи и Секретариат, оглавяван от Генерален директор. Понастоящем това е българката Ирина Бокова, която през м. октомври 2013 г. бе преизбрана на този пост за втори четиригодишен мандат за периода 2013-2017 г.

 

***

Сътрудничество между България и ЮНЕСКО

 

           С  Постановление на Министерския съвет е създадена Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /НК/, която се състои от представители на основните министерства и институции, участващи в програмите на ЮНЕСКО. Международно-правна основа за дейността й е Хартата на националните комисии, приета на 20-та Генерална конференция на ЮНЕСКО. 
           Изпълнителни органи на НК за ЮНЕСКО са Бюро и Секретариат. Председател на НК е Катя Тодорова, заместник-министър на външните работи.
Националната комисия координира участието на българските институции в дейността на ЮНЕСКО и сътрудничи тясно с Регионалните бюра на ЮНЕСКО BRESCE във Венеция - в областта на науката и културата в Европа, с Международното бюро по образование (Женева), с Института на ЮНЕСКО по образование в Хамбург и др. Със съдействието на Европейското бюро на ЮНЕСКО във Венеция се осъществяват редица проекти в областта на културата и биоразнообразието. Комисията работи активно с гражданското общество, национални и международни неправителствени организации. Секретариатът на НК за ЮНЕСКО поддържа връзки с клубовете ЮНЕСКО в София и страната. Съществува добре развита система от асоциирани към ЮНЕСКО училища, чиито ръководство и координация се осъществяват от национален координатор към Министерството на образованието, който е член на Бюрото на НК.
           В Париж функционира Постоянно представителство на Р България при ЮНЕСКО. Постоянен представител на страната ни при ЮНЕСКО е посланик Александър Савов.
От февруари 2012 г. в София функционира Регионален център категория 2 на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство за страните от ЮИЕ.
Понастоящем България е член на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство, на Съвета на Международното бюро за образование, на Спомагателния комитет по Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности и е заместник-председател на ИС на Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО. България е издигнала кандидатурата си за член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО        за периода 2015-2019 г.
           Размерът на членския внос на страните-членки на ЮНЕСКО се определя от квотата, изчислена на базата на БНП в ООН. България е изплатила членския си внос за 2015 г., койтовъзлиза на 65 986 щ.долара и 76 011 евро.
През 2008 г. с Постановление на Министерския съвет бе създаден Доверителен фонд на България в ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие. Средствата по този фонд са предназначени за финансиране на проекти по наша преценка и в съответствие с обявените приоритети на ЮНЕСКО.

           През 2014 за финансиране от Българския доверителен фонд към ЮНЕСКО бяха одобрени 3 проекта: 1/ Пилотен проект „Насърчаване на достъпа до информация и медии на момичетата и младите жени на Буркина Фасо” на стойност 80 000 щ.д.; 2/             Сумата от 20 000 щ.д. бе трансферирана за целите на Допълнителния фонд към Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство; 3/ проект „Интернет: средство за младежко мобилизиране срещу всички форми на екстремизъм и радикализиране” на стойност 100 000 щ.д. През 2014 година чрез Доверителния фонд бяха финансирани и три инициативи на ЮНЕСКО, чийто домакин бе България: 1/ Обучителен семинар в София по въпросите на управлението на риска от природни бедствия и развитието на устойчив туризъм за обекти на световното културно наследство на стойност 80 000 щ.д.; 2/ Заседание на Работна група на ЮНЕСКО към Конвенцията от 1970 г. за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности на стойност 10 000 щ.д.; 3/ Трети международен форум на неправителствените организации, имащи официални партньорски отношения с ЮНЕСКО, на тема: „Ролята на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство” на стойност 52000 щ.д. През м. октомври 2014 г. проектът на ЮНЕСКО „Жените в африканската история”, финансиран от Българския доверителен фонд, бе удостоен с награда  на Международния съюз за телекомуникации /ITU-UN Women GEM-TECH Award/

 

           Приоритетите според основните направления на дейност са:
           Образование: подобряване на качеството и ефективността на образованието /реформа на средното и висшето образование, използване на нови информационни технологии в средното образование/; равенство в образованието, социално сближаване и гражданско образование, изграждане на “култура на мира”, толерантност и ненасилие; техническо и професионално образование; междууниверситетско сътрудничество, изграждане и участие в създадени вече мрежи на катедри на ЮНЕСКО.


           В България функционират 4 катедри на ЮНЕСКО – по комуникации и устойчиво развитие, по образование за мир и права на човека, за инженерно образование и по опазване на културното наследство. Асоциираните училища към ЮНЕСКО са над 40.

 

           Естествени науки и екология: биоразнообразие и опазване на природните ресурси; нови и възобновяеми източници на енергия; опазване на водните ресурси и прилежащите им екосистеми; сеизмологични изследвания – приоритет за региона на Балканите; фитохимия, биоетика и биоинженерство, човешки геном.

           Социални науки: приложение на етиката в науката и технологиите; управление на социалните трансформации; развитие на правата на човека, борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия и произтичащата от тях нетолерантност; проблеми на най-уязвимите социални групи.

           Култура: междукултурен диалог и културно многообразие; опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство; модернизиране на материалната база на българската култура; дигитализация на културното наследство и създаване на база данни в областта на културата; културен туризъм;


           България е вписала в Списъка на световното наследство общо 9 културни и природни обекти с изключителна стойност за човечеството. Това са: Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин и Биосферният резерват Сребърна.
На 26 ноември 2014 г. ЮНЕСКО включи „Традицията на килимарството в Чипровци” в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Това е третият вписан български елемент, след „Бистришките баби – архаична полифония, танци и ритуални практики от региона на Шоплука” /2005г./ и „Нестинарството” /2009 г./
Конференции/семинари
-            През април 2014 г. България бе домакин на среща на Работната група към Спомагателния комитет на Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, на която също е заместник-председател.
-            През м. септември 2014 г. ЮНЕСКО, със съдействието на Фондация „Созопол”, единствената българска неправителствена организация с консултативен статут към ЮНЕСКО, организира в Созопол Третия форум на НПО-официални партньори на ЮНЕСКО на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”. Форумът се проведе под патронажа на Президента на Република България, Министерството на културата и Община Созопол.
-            През м.ноември 2014 г. Европейското бюро на ЮНЕСКО /BRESCE/ със съдействието на Министерството на културата организира регионален семинар за опазване на обектите на културното наследство.

 

           Информация и комуникация: Насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация и знания и до информационни и комуникационни технологии, с акцент върху свободата на изразяване; Включване на български обекти в Програмата “Паметта на света” /дигитализация на писмени паметници/; Използване на модерните технологии за целите на образованието, науката и културата.


           През 2011 г. ЮНЕСКО включи в Световния регистър „Паметта на света” Енински Апостол – един от най-ценните старобългарски писменни паметници от ХІ век. През март 2014 бе представена българска номинация за Световния регистър „Паметта на света” – Бориловият синодик.

 

 

 

 

 

Н О В И Н И

 

 

Важно съобщение

 

Kонкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Kакво да правим когато намерим диво животно?

 

Свързване на хората с природата

 

Почистване в Национален парк Пирин

 

Туристически поход, посветен на Деня на околната среда - 5 юни

 

Проведено обучение за оценка на щети от хищници

 

Дирекция „Национален парк Пирин” отбеляза Деня на Земята - 22 Април

 

Да изчистим Пирин заедно

 

Заповед за издаване на разрешителни за паша

 

"Дончо кани"

 

Splitboard festival – 2017 на територията на НП „Пирин“

 

Състезание за купа „Николай Проев- Пройката“

 

Международен ден на птицитe

 

Мероприятия за борба срещу върхов и смърчов корояд

 

Гората е живот !

 

Пожароопасен  сезон 2017г.

 

Инициативи за Световния ден на водата

 

Решение № 35.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 34.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 33.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Намерени мъртви белоглави лешояди

 

Посещение на експерти от системата на МОСВ

 

Бедстващ белоглав лешояд

 

Решение № 30.08.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 27.06.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 26.02.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Баба Марта бързала, мартенички вързала !

 

Поздравителен  адрес

 

Европейска седмица на устойчивото развитие

 

Посещение в училищe

 

Малки посетители

 

Писмо от приятел

 

Kомплексна проверка на терен

 

Брошура с указания за пашата

 

Започна приемането на заявления за паша

 

Пътека за посетители в резерват „Тисата” с опреснена лентова маркировка!

 

Отбелязване на 83 години от създаването на резерват "Баюви дупки - Джинжирица"

 

83 години биосферен резерват “Баюви дупки - Джинджирица”

 

150 години от рождението на Константин Байкушев

 

Съобщениe

 

Посещение на  министърът на туризма  в ПИЦ Банско

 

2 февруари e Световният ден на влажните зони

 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба “Фонтаните в България”

 

Преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици

 

Деца от Банско изработват макети с екологична насоченост

 

Проект на план за паша за 2017 г.

 

Заповед РД-152

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони

 

Съобщение за практикуващи или предлагащи услугата каране на ски и сноуборд

 

Заповед за предпазване на туристите от инциденти

 

Конкурс за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Пътуваща изложба за Атанасовко езеро

 

Нападение над парков охранител

 

Пета парламентарна сесия на младежки воден парламент

 

Прессъобщение

 

Празник за децата

 

Европейска седмица на мобилността

 

Списък за добив на дървесина

 

Еко-училище „Приятели на водата-2015”, продължение...

 

Забрана за ползване на недървесни продукти

 

Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие Еко-училище „Приятели на водата-2015”

 

Един различен свят ...

 

Ендемити в НП "Пирин"

 

Забрана за риболов  през 2015 г.

 

Пети скаутски лагер "Пирински орли – 2015"

 

Байкушевата мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

ВАЖНО !!!

 

Поход в Пирин на победителите в националното състезание по спелуване

 

Силата на природата

 

Сливи за смет !!!

 

Забрана за движение по ски път №1

 

Световeн ден на околната среда

 

Поредно признание за красотата на Пирин !

 

Да изчистим България заедно!

 

Да изчистим България заедно!

 

Проведени  информационни  срещи за пашата

 

Провеждане  на информационни  срещи за пашата

 

Национален младежки конкурс

 

Списък на подадените заявления за паша за 2015 г.

 

22 април 2015 г. – Световен ден на Земята

 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА

 

Заповед за организация на паша

 

Инструкция за организация на паша

 

План за пашата

 

Първа копка на ПИЦ Банско

 

Заседание на консултативния съвет към ДНП Пирин

 

Международен ден на водата

 

Благодарности към хората, помогнали за спасяване на сърни в Пирин!

 

Заявление за разрешителна за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Предвестници на пролетта

 

Валентинки

 

Млади природолюбители - ортинолози

 

Влажните зони – важни за хора, растения и животни!

 

Конкурс  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015г.“

 

Младежки фотоконкурс за влажните зони

 

Хората тласкат Земята към "опасна зона"!

 

Отбелязване световния ден на влажните зони

 

52 години "Национален парк Пирин"

 

Дирекция „Национален парк Пирин” – активен член на Български младежки воден парламент

 

Конкурс за видео и снимка

 

Нова книга за Пирин

 

Европейска седмица на мобилността 2014 г.

 

Заповед за ползване на гъби - 2014 г.

 

Забрана за риболов - 2014 г.

 

Указания за ползване на дървесина в НП "Пирин" от местното население

 

Четвърти скаутски лагер "Пирински орли – 2014"

 

Отдадоха почит на загиналите преди 11 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар край Разлог

 

Изпитание, но не по английски, а по....пирински!

 

Продължава проучването на пещерите в Пирин

 

Щъркелите

 

На Еньовден в Пирин!

 

Официалното откриване на Посетителски информационен център в гр. Сандански

 

Световен ден на околната среда 05.06.2014 г.

 

22.05.2014 г. - Международeн ден на биологичното разнообразие

 

Заповед за забрана на движение по ски пътя на ски зона Банско

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Дирекция „Национален парк Пирин" участва активно в националната кампания "Да изчистим България за един ден"!

 

Да изчистим България за един ден!

 

Инициативи на Дирекция „Национален парк Пирин“ за отбелязване на Деня на Земята – 22 април 2014 г.

 

22 април 2014 г. – Световен ден на Земятa

 

Приемане на заявления за паша

 

Старият бряст от Сливен

 

Световния ден на водата – „Вода и Енергия“!

 

Партньорство с Професионална гимназия по транспорт гр. Разлог

 

Байкушева мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

Работна среща за ПУ на резерват „Тисата”

 

80 години от създаването на резерват „Баюви дупки – Джинджирица“

 

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

 

Рожден ден на НП "Пирин"

 

Обучителен лагер на хижа "Беговица"

 

Заседание на косултативния съвет към НП Пирин

 

Първа копка на ПИЦ гр. Сандански

 

Нов брой на списание ОРБЕЛ

 

Поглед към Пирин от Рила!

 

Работна среща за обезопасяване на „Кончето”

 

Места разрешени за риболов

 

Забрана за риболов

 

Мониторинг на дивата коза

 

Малки  „Еньовчета“ в  Пирин!

 

Държавно първенство по колоориентиране 2013

 

Поход по международен туристически маршрут Е4

 

Oпасности във високите части на Пирин!

 

Природна забележителност „Байкушевата мура”

 

Конкурс  „Обичам природата – и аз участвам”

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в Благоевград

 

Изложбата "Пирин-вълшебната планина" гостува в София

 

Указания за начина за ползване на дървесина от НП "Пирин"

 

Почистване на подходите към НП "Пирин"

 

Изложбата „Пирин – вълшебната планина” ще гостува в гр. Гоце Делчев

 

Съобщение до подалите заявление за паша

 

Ден на земята - 22 април

 

Да изчистим България за един ден !

 

Заповед за обявяване на противопожарен сезон

 

Състезание по ски алпинизъм  

 

"Зелени" обучения в ПИЦ на ДНП Пирин гр. Банско

 

Откриване на изложбата "Пирин-вълшебната планина в гр. Сандански

 

По повод публикации в медиите!

 

Конкурс за деца и юноши

 

Заповед за непровеждане на концерт на територията на НП Пирин

 

Световна инициатива "Светът на земята 2013"

 

Какво можем да направим сами от ръчно изработена хартия !?

 

Пеперудите

 

Класиране на търга за употребявани МПС

 

Прием на заявления за паша

 

Заседание на Консултативния съвет

 

По повод на публикации в пресата

 

Търг за употребявани МПС

 

2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Посещение на водоеми

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони

 

Обявени са наградите в националния конкурс, проведен от МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов”

 

Среща с журналисти

 

Благодарствено писмо на Министър Нона Караджова към участниците в потушаване на пожар

 

Загасен е пожара под връх Каймакчал

 

Пожар под връх "Каймакчал"

 

49 Години от създаване на национален парк “ПИРИН”

 

Активно партньорство

 

Обучение в планината чрез движение и игри

 

49 Години от създаване на национален парк “ПИРИН” - изложба в регионален теливизионен център -Благоевград

 

Фестивал "Брежанския кестен"

 

ДНП "Пирин" посрещна експерти от ЮНЕСКО и IUCN

 

Заповед № 85 за извършване на Поддържащи и възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина от местното население през 2011 година.

 

Заповед № 80 за извършване на Поддържащи и възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина от местното население през 2011 година.

 

Експерти от ЮНЕСКО и Международния съюз за защита на природата /IUCN/ ще посетят НП „Пирин”

 

Заповед № 76 за извършване на Поддържащи и възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина от местното население през 2011 година.

 

Приключения и обучение ...

 

Мониторинг

 

Ученически пленер 2011 г.

 

И още приятели на Национален парк “Пирин”!

 

Дни на Пирин 2011 г.-отчет

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Дни на Пирин 2011 г.

 

Сбъднати мечти!

 

Kонкурс за длъжност младши експерт ’’ Туристически дейности и интерпретация’’

 

МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов” обявяват  конкурс

 

Ученически пленер 2011

 

Конкурс "Зелена България през моите очи"

 

Отново заедно в планината!

 

Писмо за пашата през 2011 г.

 

22 април-международен ден на земята

 

Забрана за риболов на територията на НП Пирин

новини | списание | работно време на звеното за административно обслужване | Новини за Банско ...
административни услуги | законодателство| отчети | сигнали за корупция |Регистър на декларациите по ЗПУКИ