брой 3        
   година 2009
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Какво направихме заедно?
  Дървоводната хвойна в Пирин
  Пиринските цветя
  Мравките-тайнствените владетели на Земята !
   Преоткрий Сребърна ...
   ЗМ "Малък Канагьол"
   Следи от древен живот в подножието на Пирин
   Обичам те Пирин ..
 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

   Езерото „Сребърна" е разположено на около 18 км от град Силистра на брега на река Дунав между 393 и 391 км. Водната му площ е 6 385 дка. Произходът на езерото е сеизмичен. Водното ниво е непостоянно и уникалността на резервата се свежда от рязкото покачване на водното ниво в езерото, което довежда до периодични образувания на плаващи тръстикови острови (кочки). Те не се заливат, трудно достъпни са за наземни хищници и са идеално място за гнездене на многобройната и разнообразната орнитофауна. По този начин се включва мозайка от различни екологични системи - представителна за биогеографския регион.
Години наред езерото „Сребърна” се радва на многоброен научен интерес и благодарение на този факт, то е първата защитена територия у нас, за която има пълен списък на установените до сега растения и животни. Общият брой на растенията е 1430 вида, а на животните 1338 вида (бозайници, птици, риби, влечуги, безграбначни и т.н.).

    За Сребърна с най-голямо значение е колонията на къдроглавия пеликан – (Pelecanus crispus), вид включен в Световната червена книга. Тук средногодишно се наблюдават около 70 - 80 двойки. В резервата общо гнездят 114 вида птици, от които 22 вида са редки или застрашени от изчезване черноврат гмурец (Рodiceps nigricollis), голям корморан (Pharacrocorax carbo), малък корморан (Halietor Pygmeus), голям воден бик (Botoaurus stellaris) и др. Интерес за научните работници и любителите орнитолози представлява и колонията от чапли. В резервата не гнездят, но през гнездовия период ловуват морски орел (Haliaectus albicilla) и речен орел (Pandion haliaetus). 
    Преди повече от столетие, езерото „Сребърна” е било „Елдорадо за блатните птици” в очите на австрийския пътешественик Феликс Канц. През годините Сребърна е била обявена за „развъдник” на водоплаващи птици, за птичи резерват (бранище), а от 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта МАР (списък на най-значимите влажни зони в Европа, изработен от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици). В последствие, резерватът е обявен за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, но най-голямото си признание резерватът получава през 1983 год., когато е предложен за включване в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, на Седмата редовна сесия на Комитета за световно наследство “... като естествена функционираща екосистема..., осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан”.
    От 1999 г. Сребърна има статут на Поддържан резерват и за него е разрешено провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи мерки и възстановителни мероприятия. Първостепенна задача за Министерството на околната среда и водите и  на Регионалната инспекция е да опазва резервата, но също толкова важно е развитието на познавателния и екологичен туризъм в региона. Принципът на баланс между опазване на природата и устойчиво ползване на ресурсите е заложен изцяло при изграждането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, част от която е и Сребърна.
    В защитена местност „Пеликаните” (бивша буферната зона) на резервата е изградена туристическа инфраструктура - автомобилни подстъпи, пешеходни маршрути и такива за велотуризъм, съоръжения за спортен риболов, наблюдателни кули. Югозападно от резервата се намира прородонаучният музей към село Сребърна. Местните жители предлагат условия за настаняване в селата Сребърна и Ветрен.
    Има три легенди за произхода на името на селото и резервата Сребърна .... легендата за сребърните лъчи, за лодката със сребро и за  храбрия войн Сребрун. Най – достоверно звучи тази за лъчите....И сега, като застанеш рано сутрин на „Коджа баир” и погледнеш към „Бабушкото блато”, а вечер когато луната озари водната шир, се вижда сякаш над езерото са пръснати хиляди сребърни монети. Тези вълшебни моменти са допълнени със звучния хор на жабите, спокойните трели на птиците и шепота на тръстиките.....

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg