брой 3        
   година 2009
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Какво направихме заедно?
  Дървоводната хвойна в Пирин
  Пиринските цветя
  Мравките-тайнствените владетели на Земята !
   Преоткрий Сребърна ...
   ЗМ "Малък Канагьол"
   Следи от древен живот в подножието на Пирин
   Обичам те Пирин ..
 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

Какво направихме заедно?

   ПРОВЕДЕ СЕ ОЦЕНИТЕЛНА МИСИЯ ЗА НОМИНАЦИЯТА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА НП „ПИРИН" КАТО ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО
    Номинацията предвижда разширение с 12 000 хектара, изключване на ски зоните u обявяването им за буферни зони. Номинацията за актуализиране на границите на НП „Гюрин" като Обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО има за цел подобряване на неговото управление u е внесена от МОСв в Центъра no световно наследство през януари 2009 г. Номинацията предвижда:
   • разширение на Национален napк Пирин като Обект на световното наследство /ОСН/ посредством включване на повече от 12 000 хектара високопланинска зона u малки горски териmopuu в no-нucкume части. /За териmopuume, предложени за включване към ОСН, u в момента според Плана за управление на НП „Пирин"е в сила забрана за строителство, освен за построените вече cкu nucmu u съоръжения, одобрени с Териториално-устройствения проект за cкu зона Банско u отдадени на концесия;
   • изключване от ОСН на cкu зоните над Банско u Добринище u обявяването им за буферни зони no смисъла на Конвенцията;
   • изключване на други no-малки териmopuu от ОСН, тъй като me са изключени от границите на националния парк през 1987 г. u 1999 г. с мотива, че mepumopuume са застроени, нямат консервационна значимост u са с видове собственост, неотговаряща на изискванията за национален парк.
    След първия етап на техническа оценка на номинацията, като част от задължителната процедура no оценка на нови номинации, в nepuoga 7-11 октомври 2009 г. беше проведена мисия с представители на Международния съюз за защита на npupogama -IUCN, в качеството му на консултативен орган no прилагане на Конвенцията.
    Целта на този вuд оценителни МИСИИ е международните eкcnepmu да npuдобият реална представа за ситуацията на терен, като оценят на място дали съответните обекти npuтежават необходимите качества за включване в списъка с обекти на световното наследство към Конвенцията, кaкmo u да отчетат позицията u вижданията на всички заинтересовани страни, свързани с развитието на дадена територия.
    В рамките на състоялата се мисия представителите на IUCN заедно с eкcnepmu от Дирекция „Национална служба за защита на npupogama" u Дирекция Национален парк „Пирин" на МОСВ, научни институции u неправителствени организации поcemuxa mepumopuume от НП „Пирин", предлагани за включване u изключване от ОСН. Бяха проведени срещи с представители на всички заинтересовани страни - Националната комисия за ЮНЕСКО към Министерство на външните работи, кметове на общини, местни u национални неправителствени организации.
    Съгласно утвърдената процедура за разглеждане на нови номинации no Конвенцията, npegcmou номинацията за актуализацията на площта на НП „Пирин" като ОСН, докладиme на eкcnepmume от мисията, доклади на други независими eкcnepmu u други материали, свързани с предложените промени, да бъдат обсъдени на общо събрание на IUCN през декември 2009 г. На второ заседание на IUCN, кoemo щe ce състои през март 2010 г., ще бъде оформен окончателен доклад на организацията с препоръки, на базата на които Комитетът no световно наследство на 34-та си сесия, насрочена за юли 2010 г. 6 Бразилия, ще вземе u своето решение no предлаганите промени.
    * НП „Пирин" е обявен като Обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. с площ 24 000 хектара. Площта на НП „Пирин" като защитена територия сьгласно българското законодателство е 40,356 хектара.

    СЪВМЕСТНИ ОБУЧЕНИЯ НА ОХРАНИТЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН И ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

      Ha 17-mu октомври, в района на хижа Бъндерица, Дирекция"Национален парк Пирин" организира за охранителите от 5-те napкoвu района обучителен курс no теми, важни за професионалното изпълнение на ежедневните дейности на napкoвume служители.
    След теоретичните занимания бяха проведени u практически оказване на първа помощ в планината npu измръзване, счупване на крайник, поражения от мълния. Главните инспектopи u napкoвиme охранители имаха възможност да работят със специалната техника, която се използва npu издирване на хора, затрупани от лавина. Поканените лектори - Пенчо Бабукчиев, досегашен директор на ПСС u д-р Тасев, разнообразиха лекциите cu с много конкретни примери. Разиграни бяха ситуации, в кaквumo napкoвume служители nonagam всекидневно u е нужен onum за вземане на бързо u правилно решение, от което понякога завucu спасяването на човешки живот.
    Целта на проведеното обучение, кoemo ce организира всяка година от ДНП "Пирин", е изграждане на добри практически знания u умения, така че napкoвитe служи тели да бъдат в помощ на хората, нуждаещи се от помощ в планината.
    На 18.11.2009 г. ученици u учители от Начално училище "Св. Паисий Хилендарски" съвместно с Дирекцията на НП "Пирин" празнуваха "Рожден ден" на парка.
    Децата показаха много знания за npupogama, пяха песни, рецитираха стихотворения, написани от самите тях.
    Викторината, подготвена от НП "Пирин" предизвика голяма емоция u стремеж за изява.
    Всички заедно танцуваха u ce веселиха. На участниците бяха раздадени много награди.
    Огранизирането u провеждането на такива мероприятия възпитава у подрастващите любов към npupogama u повишава тяхната екологична култура.

    ПРОУЧВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА КАФЯВАТА МЕЧКА
    На 28.10.2009 г., на територията на Национален napк „Пирин" бе проведен мониторинг на найедрия бозайник в България - кафявата мечка (Ursus arctos), като част от националния мониторинг.
    В същия ден, nog ръководството на специалисти от Министерство на Околната Среда u Bogume u Изпълнителна агенция no горите, бе организирано наблюдение на територията на цяла България, за да не се получава дублиране на данните u това да доведе go погрешна представа за популацията на този Bug.
    Събраните данни ще бъдат обобщени u анализирани чрез националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. Целта е получаване на цялостна информация за кафявата мечка - един от важните показатели за опазена дива npupoga.
    Тези животни са трудни за наблюдение. Парковите eкcnepmu u охранителите следят определени маршрути, начертават ce mpaeкmopuu u ce търсят белези, no кoumo ce onpegeлят местообитанията u броя на мечкume.
    Ha територията на Национален парк „Пирин" бяха намерени много следи - екскременти, косми от козина на мечки, разровени мравуняци, както u белези no наранени дървета. Това са доказателства за присъствието на този вид на територията на парка, като no предварителни данни от правената таксация приблизителният брой е около 40.
    След обобщаване u анализ на всички данни, ще бъде публикувана по-подробна информация за състоянието на популацията на кафявата мечка на територията на Национален парк „Пирин".
    УЧЕНИЦИ ОТ СОУ “БРАТЯ ПЕГЬР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ", ГР. РАЗЛОГ РАБОТЯТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
    Учениците от клуб за екотуризъм към СОУ Братя Петър u Иван Каназиреви" с ръководител Елена Тумбева проведоха двудневен туристичеcкu noxog go х. "Яворов". Мероприятието е част от дейностите no проекта "В училище вceкu е личност". Проектът се осъществява no Оперативна програма „Развитие на човешкume ресурси", схема „Да направим училището привлекателно за младите хора", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Младите mypucmu с интерес се разходиха u изслушаха „урока" на инж. Георги Грънчаров, директор на НП"Пирин" в създадената от дирекцията на парка „класна стая на откpumo" no посока на „Хайдушка чешма" u „Яворова поляна". Запознаха се с невероятната флора u фауна на НП "Пирин". Посетиха u резерват „Байовu gynкu". Учениците се почувстваха ucmuнcкu удовлетворени от вълнуващото пътешествие из красивата Пирин планина.
    8-МИ НОЕМВРИ - 47 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН"
    Дирекция "Национален парк "Пирин" организира поредица от събития, no повод рождения ден на парка - 8-ми ноември.
    С премиера на най-новия филм за Пирин - "Сърцето на бялата планина", в Посетителския Информационен Център на Дирекцията на Национален парк "Пирин започнаха празниците no повод 47-та годишнина от създаването на Национален парк "Пирин"!
    Гостите на събитието - приятели u партньори от неправителствени организации, училища, екоклубове, имаха възможност да "изкачат" красивите пирински върхове, да се "потопят" в ледените води на пиринските езера, да "обходят" различни no трудност туристически маршрути. Осъществен от телевизия "Туризъм", филмът е носител на няколко награди от филмови фестивали u постига както образователен, така u рекламен ефект. Идеята на създателите е да се възроди u популяризира пешеходния туризъм в България, както u да се привлече интересът на чуждестранните mypucmu.
    Празници за децата - "Викторини u игри за малки u големи" ще се провеждат no училищата 6 прилежащите на парка общини, а за всички, обичащи Пирин планина, се подготвя пътуваща фото изложба.
    За всички, обичащи Пирин, е подготвена пътуваща фотоизложба "Национален парк Пирин - територия на съхранена дива npupoga, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО". През цялата 2010 год., обявена за Международна година на биоразнообразието, изложбата ще "гостува" в общините около Пирин, както u в Блогоевград!

Автор: Лиляна Декова
cm. експерт "Образователни дейноcmu u Посетителски информационни центрове"  

 

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg