брой 3        
   година 2009
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
  Какво направихме заедно?
  Дървоводната хвойна в Пирин
  Пиринските цветя
  Мравките-тайнствените владетели на Земята !
   Преоткрий Сребърна ...
   ЗМ "Малък Канагьол"
   Следи от древен живот в подножието на Пирин
   Обичам те Пирин ..

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

     Царство: Животни
     Семейство: Безгръбначни
     Тип: Членестоноги
     Клас: Насекоми
     Подклас: Крилати насекоми
     Разред: Ципокрили

     Тези удивителни малки създания обитават Земята от повече от 140 милиона години. Надживели са динозаврите и са сред най-забележителните обитатели на планетата Земя.
     Мравките са изключително организирани насекоми, имат невероятна подвижност и приспособимост към условията на живот, което ги е превърнало в един от най – забележителните видове на планетата. В света са познати 12 000 вида мравки, като постоянно се откриват нови и нови видове.  В Европа се срещат едва 150 вида, а в България - 108.
     Има ги в изобилие навсякъде, освен на заледените планински върхове и около полюсите. Изключително малко са местата, където не съществуват местни видове мравки – Гренландия, Антарктида, Исландия и някои самотни острови в Атлантическия океан.
     Науката, която ги изследва, се нарича мирмекология и датира от края на 18 и началото на 19 век, но все още не всичко за живота им е разгадано.
     За мравките е характерен социалният живот. Те живеят в общества със стройна организация, ясна йерархия и в много добре организирани групи, наречени колонии или мравуняци. Мравунякът може да е изграден от всевъзможни материали и на всевъзможни места - изцяло или отчасти под земята, в живи или умрели дървета. Една такава колония приютява стотици милиони мравки. Основаването на нова колония става като веднъж или два пъти в годината голямо множество крилати мъжки и женски с развити полови жлези излитат от старото гнездо на ята. След кратък брачен полет копулират, като една женска копулира понякога с до 40 мъжки. След това всяка оплодена женска бърза да открие подходящо място за ново гнездо. Много от тях загиват и само отделни успяват. Първото гнездо е обикновено малка ямка, в която женските снасят яйцата. Развитието им протича в четири етапа.
     Яйце - първата фаза от развитието на мравката. В мравешкото семейство яйца снася единствено царицата. Яйцата са големи около 0,5 милиметра, бяло-прозрачни, с овална форма и лепкава повърхност. Това тяхно свойство помага на възрастните мравки да ги носят слепени на гроздове.
     Ларва - втори етап от развитието на мравката. След известен период от време (зависи от вида мравки, температурата и влажността) от яйцето се излюпва ларва. Тя е напълно безпомощна, почти неподвижна, във форма на кравайче, бяла и "космата". Космите й изпълняват същата функция като лепкавата повърхност при яйцата. В това състояние мравката бива изцяло обслужвана от възрастните. Тя яде от поднесено й парче храна, или чрез хранене уста в уста от друга мравка. В зависимост от условията тя се развива за различен период от време, като линее неколкократно и увеличава размера си. В по-развитите ларви, през прозрачната обвивка, се забелязва храносмилателната им система.
     Какавида -  предпоследен етап от развитието на мравката. След известно време ларвата какавидира и престава да приема храна. Някои видове какавидират "голи". Какавидите им изглеждат като бели, полупрозрачни мравки със свити крака и антени. Други се обвиват в пашкул. Те го изплитат от секрет, отделян от жлеза на долната им устна. С времето пашкулът потъмнява, а на задната му част се появява тъмно петно - това е знак, че храносмилаталната система е вече образувана.
     Имаго – четвърти, последен етап в развитието на мравката, при който от какавидата се излюпва възрастната мравка. Всъщност тя не го прави сама. Когато възрастните мравки усетят, че е време новата да се излюпи, прегризват единия край на пашкула и изваждат мравката отвътре. Първоначално тя е бледа и мека, със свити към тялото крака и антени. След няколко часа добива нормалния за вида цвят и трудно може да се различи от останалите мравки. По време на този последен етап от своето развитие мравката не расте. Когато ларвите се развият и станат пълноценни работнички, майката е освободена от всякаква друга грижа освен да снася яйца и гнездото бързо нараства.
     Основните касти (обособена група, която се занимава със строго определена дейност) в мравешкото общество са:
     Работнички - безкрили женски, с недоразвити полови жлези. Кастата им е най-многобройната и многофункционална в мравешкото семейство. Работничките се излюпват от оплодени яйца, получили нормална храна, чиито ларви са израснали близо до царицата. Предполага се, че това се дължи на хормон, отделян от царицата, подтикващ работничките да хранят ларвите с обикновена храна. При някои видове мравки това зависи от големината на яйцата, както и времето от годината, през което са снесени. Работничките вършат цялата работа в семейството - търсят и донасят храна, грижат се за майките, яйцата и ларвите, строят. Движейки се, те оставят след себе си мирисни знаци – феромони, вещества чрез които съобщават на другите мравки за местоположението на храната. Ето защо понякога изглежда, че всички те "маршируват" по много точен и организиран път. В зависимост от възрастта и големината си, работничките изпълняват различни функции. Младите мравки се занимават с различни задачи дълбоко в гнездото, а с напредване на възрастта си местоработата им се измества към повърхността. Най-старите мравки се занимават с работа извън гнездото. Смисълът на това е, че една млада и неопитна мравка не би могла да оцелее в опасния свят извън мравуняка. Поради тежката работа те измират след няколко седмици.
     Търтеи - мъжките мравки в колонията. Те са стройни крилати мравки, обикновено по-дребни дори от работничките, с малка глава и мандибули (челюстите на мравките), с видим полов апарат и със сравнително големи сложни очи. Поведението им е неадекватно. Те се излюпват от неоплодени яйца, които може да са снесени в единични случаи и от работнички, ако царицата е умряла, с цел да се запазят гените на колонията. В гнездото търтеите не изпълняват никаква работа, нямат самостоятелно хранене, хранят ги работничките. Единствената цел в живота на търтеите е да оплодят принцесите. След това умират.
     Войници – мравки - работнички с огромни мандибули и глави. Задачата им е да пазят гнездото от нападатели, както и да участват в нападения над други колонии или над различни животни за храна. Освен това, при някои видове мравки, хранещи се със семена, те са отговорни за това да счупят обвивката на семето, за да могат другите мравки да го изядат. Не всички видове мравки могат да произвеждат войници.
     Царица - основна фигура в мравешкото общество! Животът й започва като принцеса. Тя се излюпва от оплодени яйца, отгледани далече от царицата и от ларви хранени с така нареченото "мравешко млечице", произведено от специална жлеза на работничките. Принцесата (неоплодената царица), е крилата мравка, при повечето видове значително по-голяма от работничките и от мъжките (търтеите). Тя е не само единствената възможна за размножаване, благодарение на развити полови жлези, но представлява и мозъкът, командната централа за целия народ. Царицата е тази, която започва колонията и която снася всички яйца в колонията - всеки ден около 30 хиляди яйца. Тази функция я прави едра и надута, така че е почти изключено да се движи. Има развити крила, с които извършва един единствен полет - брачния, след което те се отчупват и тя остава безкрила до края на живота си  - при някои видове може да достигне до 25 годишна възраст.

     “Един за всички, всички за един!” - отделната мравка не може да оцелее без семейството си. Затова биолозите обозначават цялото семейство като един-единствен индивид.
     В народните умотворения мравките са символ на трудолюбие, последователност и интелигентност!

 инж. Тодор Тренчев
     мл. експерт “Фауна”

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg