брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 

 Дни на Пирин 2010 г.
Нови приятели на "Национален парк Пирин"
 Празник за децата
Здравец навред ...
Европейския лалугер
За Джангал и Момини двори
Природен парк "Българка"
Национален конкурс
Обичам те Пирин!

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

„Само часовете, в които умът е погълнат от красотата,
са времето, в което сме истински живи.”

Ричард Джефрис

   Има една планина в България, която народът нарича едновременно с мъжко и женско име – Балкан и Стара планина, защото е и баща и майка за българите. Тук човек попада в друг свят – на истинско спокойствие, хармония и съвършенство. Покоряваща е омайната хубост на планината, снежна и бяла през зимата, слънчева и прохладна през лятото. Снагата и е покрита с вековни и гъсти гори, дъхави поляни, високи пасбища и дълбоки долове. Туристически пътеки отвеждат до красиви местности, стръмни скали и древни пещери. Пленяващата сила на Балкана те потапя в една завладяваща и неповторима магия. Омая, която те кара да се завърнеш.    И ако не знаете къде сте попаднали, то сигурното е едно – вие вече сте гости на Природен парк „Българка”.
    Природен парк “Българка” е обявен през 2002 г. за да запази естествените букови екосистеми около изворите на река Янтра в горната им част. Обхваща северните склонове и билните части на Шипченския и Тревненския дял от планината. Простира се на площ от около 22 000 ха.
    Територията е с богато биологично разнообразие. 82% от площта на парка е покрита с гори, като основен дървесен вид е бука. Срещат се също обикновен, воден и келяв габър, четири вида дъб, пет вида явор, три вида ясен, дива череша, бяла мура и много други дървесни видове.
    До момента са установени над 1800 представители на висшата флора, от които 39 фигурират в Червената книга на  Р България /1984 г./. Един вид в категория изчезнал – Гололистна наумка; два вида в категорията застрашен - тис и  снежно кокиче и 36 вида в категорията рядък - благаево и ниско бясно дърво, рохелова каменоломка, джел, хоботниче, родопски силивряк и др. На територията на Парка се срещат 22 вида, защитени от Закона за Биологичното разнообразие, 7 вида от Червeният списък на IUCN и 2 вида от Бернската конвенция. Балканските ендемити са 25, българските са 11 вида. Видовете от Приложение ІІ към Деректива 92/43/ЕЕС са два, а от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) са 31 вида. На територията на парка са установени и 8 вида, които по литературни данни не фигурират за флорестичен район Централна Стара планина, както и нов за флората на България вид. Богато е разнообразието от лекарствени, етерично маслени и багрилни растения, диворастящи плодове. До момента са установени и 3 вида гъби, фигуриращи в Червения списък на растенията и гъбите в Р България /2009г./.
    Природен парк „Българка” е убежище на много видове от гръбначната флора. Горите са дом на кафявата мечка, вълка, златката, благородния елен, сърната, дивата свиня, язовецът, бялката, невестулката, лалугера и др. Водоемите са дом на видрата, а в старите гори и пещерите се срещат 13 вида прилепи. 
    От пернатите обитатели могат да се видят: скален орел, малък креслив орел, кеклик, няколко вида кълвачи (черен, зелен, сив, белогръб и др.) червеногуша и полубеловрата мухоловка, белогуш дрозд, градинска червеноопашка, воден кос, бяла стърчиопашка, 4 вида лястовици
    Богато е разнообразието и при безграбначната фауна: речен рак, различни видове бръмбари (алпийска розалия, дъбов и буков сечко, бръмбар носорог и др.) планинските поляни и пасища се обитават от много разноцветни пеперуди.
    Освен биологичното разнообразие внимание заслужава и богатото културно – историческо наследство с което разполага региона. По тези места е минавал  Верейският друм – една от най – важните пътни артерии в древността, по него под връх Мъхченица се е провела и битката между българските войски на Иван Асен І и отстъпващите ромеи на Исак ІІ Ангел, която е довела до признаване на независимостта на Второто Българско царство. Територията на парка е пряко свързана и с драматичните събития по време на Руско – Турската Освободителна война / Шипченската епопея и зимното преминаване на Балкана от руските войни и българските опълченци / : събития от съществено значение за изхода на войната довела до подписването на Сан – Стефанският мирен договор и признаване независимостта на България.
    В Природен парк „Българка” се намират защитените местности „Студен кладенец”, „Столища”, „Мъхченица-Йововци”, „Соколски манастир”, както и природните забележителности „Мъхнатите скали”, „Виканата скала”, „Естествено тисово находище и вековното дърво „Големият бук”. Част от културното наследство на  Парка са: първия по рода си музей на открито в България - Архитектурно етнографски комплекс „Етъра” и известният, възрожденски  Соколски манастир, намиращи се в близост до гр. Габрово. За посетителите, Дирекцията на Природния парк поддържа  привлекателната туристическа пътека АЕК „Етъра” – „Соколски манастир”.
    На територията на парк “Българка” има изградени още 3 екопътеки. Две от тях заедно със създадените веломаршрути се намират край с. Бъзовец, а една от най-атрактивните е екопътека “Узана”. Тя се намира в местността “Узана”, като това е най-голямата билна поляна в Стара планина. Тук e и географският център на България. Екопътека “Узана” съчетава места за активни преживявания – въжен тролей, детска площадка, спортни съоръжения, степове, индиански кът, както и места за почивка и наблюдение на природата – кътове за отдих, панорамна площадка, амфитеатър, заслони. Едно от най-интересните места е “Горското училище” – истинска класна стая с дървени чинове, дъска, места за информационни и образователни табла, която се намира на открито в гората.
    Богатите ресурси на територията на ПП”Българка” освен, че трябва да се популяризират, задължават за сериозен подход към опазването, възстановяването и съхранението им за идните поколения. За да се осъществят тези дейности, Дирекцията на Парка активно търси възможности за допълнително финансиране чрез проекти. В момента се изпълняват 5 проекта по Оперативна програма „Околна среда”, по LIFE+, Програмата за малки проекти на ГЕФ и WWF.
    Територията на парка е част от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за местообитанията. В различни проценти се срещат 19 консервационно значими хабитата за Европейската общност.
    От всичко споменато до тук – красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно – историческо наследство са добра предпоставка за развитието на различни видове екотуризъм: културно – исторически, религиозен, пешеходен, велотуризъм, конен, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм, фототуризъм, селски туризъм и др.     
    Паркът е едно великолепно място за отдих и почивка на хора, които желаят да избягат поне за малко от задъхания ритъм на ежедневието в градския живот. А има и какво да се научи тук, защото „Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата„.

Адрес: Габрово 5300
ул. Минзухар № 1
Телефон: + 359 66 80 88 57
Е-мейл: dppbulgarka@abv.bg или dppbulgarka@dag.bg
Интернет сайт: www.ppbulgarka.net

Текста и снимките са предоставени от
ДНП "Българка"

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg