брой2
   година 2010
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
 
Нови приятели на Национален парк “Пирин”

 Дни на Пирин 2010 г.
Нови приятели на "Национален парк Пирин"
 Празник за децата
Здравец навред ...
Европейския лалугер
За Джангал и Момини двори
Природен парк "Българка"
Национален конкурс
Обичам те Пирин!

 

 

 

А  р  х  и  в
Година
 Б  р  о  й
2000
   
2001
2002
2003
 
2004
2
 
2005
 
2009
2010
2011
2012
2013

 

 

   Красотата на Пирин планина и съхранената дива природа на територията на Национален парк “Пирин” привличат не само наши и чуждестранни туристи, но и интереса на студенти и изследователи, като терен за научни проучвания.
През изминаващото лято бяха осъществени:
    * Обучение по мониторинг на консервационно значими растителни видове в мраморния дял на Пирин ендемични (срещащи се само на определено място) и защитени.
    По време на обучението  са заложени пробни площи за 8 вида растения, чието състояние ще се следи дългосрочно по специална методика в съответствие с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. През следващите години ще бъдат включени нови видове, ще се прави сравнителен анализ на състоянието им, съпоставяйки данните с тези от Плана за управление, разработен през 2000 – 2004 год.
    * Мониторинг на абиотичните фактори, влияещи върху почвите и водите в пиринските реки и езера.
    Осъществяван от специалисти от Регионална Изпълнителна Агенция по Околна Среда, Благоевград, паркови експерти и охранители. Резултатите ще бъдат показателни и за въздействието на глобалното затопляне върху високопланинските екосистеми.
    * Мониторинг на пасищата.
    Експерт “Флора” и парковите охранители  извършват наблюдение на зоните за пашуване в различните паркови райони и анализ на състоянието на тревните съобщества. В зависимост от резултатите ще се планират терените, които ще бъдат разрешени за паша през 2011 год. * Международни студентски стажове.
    За 4-та година на територията на Национален парк “Пирин” провеждат стажа си млади хора от Европа. Четирима студенти от Аграрен Институт “Св. Кристоф”, Бордо, Франция, се включиха през месец юли в ежедневните дейности на парковите експерти и охранители – мониторинг на дивите кози, мониторинг на туристическия поток, почистване и маркиране на туристическите пътеки, посрещане на чуждестранни  (най-вече френски!) туристи в Посетителския център. Като резултат от едномесечното кръстосване по пиринските пътеки, Клотилд, Гийом, Дамиен и Жюлиен оставиха за архива на дирекцията около 1000 висококачествени снимки – панорамни, на растения, пойни и грабливи птици, насекоми, влечуги, диви кози.  
    Радушното посрещане на стажантите в Дирекцията на Национален парк “Пирин” и изготвянето на разнообразни работни програми, както и възможността за директен свободен диалог между стажантите и парковите експерти, допринасят за пълноценен обмен на информация и успешното протичане на стажовете. Обогатени с получените тук познания и впечатления, връщайки се в своите страни, тези млади хора се превръщат в посланици на Национален парк “Пирин” и  България -  една добра основа за разширяване популярността ни и посрещане на нови бъдещи приятели!     От началото на м. август в Дирекция Национален парк “Пирин” пристигна на “работа” доброволец от Корпуса на мира – Грант Джеймисън, от  щат Монтана, САЩ. Мисията на тази създадена от президента Джон Кенеди организация, е опознаване на хората по света, обмяна на идеи и опит между хора с различно мислене и начин на живот, подпомагане развитието на местните общности чрез осъществяване на малки проекти. Дейностите на Грант в  Дирекция Национален парк “Пирин” ще бъдат насочени към повишаване езиковата подготовка на експертите и охранителите по английски език, помощ в преводите на текстове за информационни и рекламни материали, посрещане на чуждестранните туристи в Посетителския Информационен Център, организиране на обучителни лагери за доброволци.  Чрез сп. Орбел той ще запознава българските читатели с особеностите на американските национални паркове.
    Пожелаваме на Грант да намири много добри приятели в България, както и да осъществим едно ползотворно сътрудничество!  

 
 
2700 Банско, ул. България 4; тел. : 0749 / 8 82 04, факс : 0749 / 8 82 02 ; pirin_np@mail.bg
www. pirin.bg