По чия инициатива и как е осъществено вписването                  на парка в Конвенцията на ЮНЕСКО като световно  
природно наследство?

Точното название е “Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство”, а неотменима част към Конвенцията е Списъкът / листа / на обекти, представляващи ценност за света като културно или природно наследство. Конвенцията е под-
писана /1972 г./ от редица държави членки на ООН и ЮНЕСКО, като е отворена за присъединяване на нови държави, а Списъкът съдържа обектите, предложени от           държавите-членки. Идеята на Конвенцията е да покаже на света, че природните ценности с нищо не са по-маловажни от културните / главно археологични и архитектурни/, на които дотогава се е отделяло преимуществено значение. И до днес много хора се чудят какво правят едни до други в един и същи списък резервата Сребърна и Египетските пирамиди или пък Националния парк Пирин и Тадж Махал в Индия?!
В БАН след дългогодишен спор се решава да се създаде едно звено със сложното название НКЦОВОС / Научно-координационен център по опазване и възпроизводства на околната среда/, а не един класически научен институт по екология, който би се занимавал с фундаментални екологически изследвания. Целта на новото звено е на базата на модерните научни постижения да координира и ръководи широка гама от дейности, целяща в крайна сметка опазването на
българската природа. За директор на Центъра е назначен проф. д-р Симеон Недялков – лесовъд, с безброй специализации в много страни по света. Този учен, за годините през които ръководи Центъра, е свършил огромна работа, може би колкото за две-три министерства!
По негова инициатива през 1983 г. на Комитета по Конвенцията са предложени, проучени и приети в Списъка на обектите от световното културно и природно наследство единствените засега  два български природни обекта – Биосферен резерват “Сребърна” и Национален парк “Пирин”. Голяма помощ по процедурата оказа и ст.н. сътрудник Магдалена Станчева, отговаряща за българските обекти, вписани като културно наследство До онзи момент България има в Списъка  седем обекта и то само от областта на културното наследство – Боянската черква, Казанлъшката гробница, Скалните черкви край с. Иваново, Русенско, Мадарския конник, Гробницата край с. Свещари, Рилския манастир, Несебър – стария град. И досега като стане дума за световно наследство и ЮНЕСКО, двата природни обекта обикновено не се споменават. Това е основно задължение на сътрудниците на парка, както и ежедневната употреба на логото на Конвенцията!

 

Автор на материала инж. Константин Икономов.
Снимки архив на автора

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg