Как е обявен резерват “Баюви дупки-Джинджирица”  за биосферен   резерват?

 

  В началото на 80-те години към ЮНЕСКО се създава програмата “Човек и биосфера” с директор Бернт фон Дросте от ФРГ, като научен проект, целящ проучването на отношенията между хората и защитените територии със строг режим. Подбора и предложението кои български резервати отговарят на статуса “биосферен резерват” беше направено пак от НКЦОВОС към БАН, с директор проф. д-р Симеон Недялков и неговите научни сътрудници.
   Трябва да се уточни, че думата “биосферен резерват” не е някакво звание или признание, а значи, че този резерват е предложен или включен в програмата “Човек и биосфера”, която като научен проект един ден, успешно или безуспешно завършва.

 

 

 

Как е създаден резервата “Юлен”?

   В началото на 70-те години са правени проучвания и идейни разработки заразвитието наголям ски-център  в триъгълника вр. Каймакчал – река Дамяница –билото Каймакчал - Конарево. Това се оказа една доста фантастична идея, която впоследствие беше изоставена, но от време навреме се вадеше, отупваше се от дългогодишния прах и после пак се прибираше неизвестно къде.
   Междувременно  през първите десет години от откриването на Дирекцията на парка беше констатирано, че точно този район не се радва на особено внимание и стои настрана от основните туристически потоци. Като се има предвид и особената ценност на
района от научна гледна точка, както и неотминалата опасност от
непременното възраждане на уж мъртви идиотски идеи, започнаха проучвания и предложения, които доведоха до обявяването на резервата Юлен през 1994 г. Основната заслуга при този случай е на Отдела за защитени природни територии, с ръководител Жеко Спири донов, към Министерството на околната среда.

Автор на материала инж. Константин Икономов.
Снимки архив на автора

2770 Банско,ул."България" 4;тел.:0749/88204,факс:0749/88202;pirin_np@mail.bg www.pirin.bg