Новини

17.04.2012.г.

 

   

 

   

З А П О В Е Д
№ РД - 36
гр.Банско, 12.04.2012 г.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

   Обявявам конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’, Дирекция ’’ Национален парк Пирин’’, с място на работа административна сграда на дирекцията, при следните условия:
   1.Минимални изисквания, предвидени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията
•                Образователно – квалификационна степен: професионален бакалавър Професионална област – инжинер по горско стопанство •          Ранг – V младши
•                Професионален опит – не се изисква
   2.Специфични изисквания за заемане на длъжността (съгласно утвърдената длъжностна характеристика):
•                Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, свързани с управление на защитени територии и природозащита;
•                Компютърна грамотност Microsoft Office
   3.Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
   4. Документи за участие в конкурсната процедура:
•                Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
•                Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
•                Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;
•                Други документи удостоверяващи квалификацията – по преценка на кандидатите;
•                Автобиография.
   5. Място за подаване на документите за участие:
   Документите за участие в конкурса да се подават от 09.00ч. до 17.00ч. при технически секретар ''Деловодител '' в сградата на Дирекцията на адрес: Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’, Банско, ул.''България'' №4, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
   6. Срок за подаване на документи за участие - 14 календарни дни от деня на публикуване на обявата.
   7. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика :       Организира и контролира дейностите по мониторинга на горите и фитосанитарното им състояние.
   8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността е 410 .00 лв.
   9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да бъдат изложени до входа на сградата на Дирекцията. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението на конкурса да бъде изпратено за публикуване във вестник ''С'' и едновременно до Регистъра на административните структури и на актовете на изпълнителната власт(по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията) и на интернет страницата на Дирекцията.
    Настоящата заповед да се връчи за изпълнение на ст.експерт ЧР, а контрола възлагам на Началник отдел’’Експерти’’  

       

Директор:
инж. Валери Мечев

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони