Новини

07.05.2012.г.

 

      


     

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността: младши експерт ’’ ГОРИ ’’
  Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’
отдел ’’  Експерти ’’  към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’

 

Днес, 07.05.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД- 39 / 02.05.2012 г.,  комисия  в състав:
Председател:  Страхил Стефанов Христов – н-к  отдел   “Експерти”

       и членове  ;    
1. инж. Мартин Крумов Лазаров   -  н-к  отдел   “УК”
2. инж.Елена Владимирова Топузова - мл.есп.''ГИС''
3. Магдалена Михаилова Колчагова  – ст. експерт “ЧР и канцелария”
4. адвокат Диана Георгиева Башлиева – външен експерт

 

разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността : младши експерт ’’ Гори ’’

с цел допускане до конкурс на онези кандидати, чиито представени документи удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.
 I.ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е решено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);
 • Други документи, удостоверяващи квалификацията – по преценка на кандидатите;
 • Автобиография.

2. Минимални изисквания, предвидени в единния класификатор на длъжностите в администрацията:

 • Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър
 • Ранг – V младши
 • Професионален опит – не се изисква

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика :
Организира и контролира дейностите по мониторинга на горите и фитосанитарното им състояние.

 • компютърна грамотност Мicrosoft office;

4.Резултати от прегледа на подадените документи:

   Име,
презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Димитър Руменов Пидов

да

не

Липса на изискваната

образователно – квалификационна степен

Сара Иванова Смедърчина

да

да

 

Гергана Василева Калпачка

да

да

 

Ана Костадинова Дундова

да

да

 

Емилия Радкова Лечова

да

да

 

Светлана Тодоринова Вецова

да

не

Липсва професионална област – инжинер по горско стопанство

Георги Василев Манолов

да

да

 

Ирина Иванова Пелтекова

да

да

 

Мария Георгиева Терзиева

да

не

Липсва професионална област – инжинер по горско стопанство

Петър Андонов Петров

да

да

 

Мариета Иванова Йорданова

да

да

 

Катя Кръстева Гигова

да

да

 

1На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.
2На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия:

 • Сара Иванова Смедърчина
 • Гергана Василева Калпачка
 • Ана Костадинова Дундова
 • Емилия Радкова Лечова
 • Георги Василев Манолов
 • Ирина Иванова Пелтекова
 • Петър Андонов Петров
 • Мариета Иванова Йорданова
 • Катя Кръстева Гигов

Посочените кандидати трябва да се явят на решаване на тест на 18.05.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул.’’България’’№4,
За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 18.05.2012 г. от 13.00 часа на горепосоченото място.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 
Име, презиме и фамилия - Основание за недопускане

 • Светлана Тодоринова Вецова - липсва образование в професионална област – инжинер по горско стопанство
 • Мария Георгиева Терзиева- липсва образование в професионална област – инжинер по горско стопанство

 

Конкурсната комисия:

Председател:     Страхил  Христов.

и членове  

1. инж. Мартин  Лазаров  

2 инж.Елена Топузова

3. Магдалена Колчагова 

4. адвокат Диана  Башлиева

07.05.2012 г.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони