Новини

10.07.2012.г.

 

   

   

ЗАПОВЕД
№ РД-25

21.07.2008 г. гр. Банско


На основание чл.21, т.11 и т.16 от Закона за защитените територии, чл.12, ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите, и Плана за управление на НП „Пирин"
                                                            ЗАБРАНЯВАМ:
Риболовът на територията на НП „Пирин" в следните езера, реки и участъци от тях, както следва:
          | Езера
Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Газейски , Полежански, Бански, Рибни, Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Горно рибно василашко, Тевно василашко, Суходолско, Горното, Средното езеро.
Тези езера попадат в зона „|а" (резерватна зона) и зона „|б" (зона с ограничено човешко въздействие) и са абсолютно забранени.
          || Реки и участьци от тях
Василашка - от Долно Василашко езеро до вливането й в р. Демяница;
Демяница - от Тияците (включително) до Долно Валявишко езеро;

 • Средната - от х. Пирин нагоре;
 • Крайната - от границата на парка нагоре;
 • Поленица; Конска река; Малка Спанополска;Бъндеришка - участъка минаващ през м. Равнака;Георгийска; Синанишка.

 

ЗАПОВЕД
№ РД - 59
09.07.2012 г., Банско

            На основание чл.21, т.11 и т.16 от Закона за защитените територии, чл.12, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на НП „Пирин”

ЗАБРАНЯВАМ

            А. Риболова на територията на НП „Пирин” от 20.07.2012г. до 20.07.2013г. в следните езера, реки и участъци от тях, в които е извършено зарибяване с балканска пъстърва (еднолетка) на 20.07.2011г., както следва:
‌‌‌            Ι. Парков район „Каменица” – офис гр. Сандански

 1. Дясна река
 2. Голяма Спанополска река
 3. Мозговишка река
 4. Спанополски езера
 5. Тевно езеро
 6. Чаирски езера

            ΙΙ . Парков район „Синаница” – офис гр. Кресна

 1. Синанишко езеро
 2. Гергийска река
 3. река Загаза
 4. Типишка река
 5. Влахинска река

            ΙΙΙ. Парков район „Вихрен” – офис гр. Банско

 1. езеро Окото
 2. Дълго езеро
 3. Превалско езеро
 4. Долно Василашко езеро
 5. Долно Валявишко езеро
 6. Демянишка река – от м. „Рошков гроб” до  „Демянишка поляна”

            ΙV. Парков район „Безбог” – офис гр. Добринище

 1. река Туфча
 2. река Десилица
 3. река Ретиже

            V. Парков район „Баюви дупки” – офис гр. Разлог

 1. Милева река
 2. Алексова река

            Б. В останалите реки и езера на територията на НП „Пирин”, без посочените по горе и без тези, които попадат в зона „‌‌‌Ιа - Резерватна зона и зона „‌‌‌Ι‌‌‌b” - Зона за ограничаване на човешкото въздействие и са абсолютно забранени за човешко въздействие и съгласно Заповед № РД – 25 от 21.07.2008г. на Директора на ДНП „Пирин”, любителския риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия:
1. Разрешен период през годината от 1-ви март до 30-септември;
2. Разрешено време – светлата част на денонощието;
3. Разрешени дни от седмицата – събота, неделя и официалните празници;
4. Разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука;
5. Разрешени количества – при еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг. риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по – голям от 2 кг.- не се отнася за американска пъстърва и сивен.
6. Разрешена стръв – само изкуствена.

            При констатиране на нарушения по точки А и Б от настоящата заповед и при неспазване на горепосочените условия, ще се прилагат административно – наказателните разпоредби предвидени в Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лова и опазване на дивеча и Плана за управление на НП „Пирин”.

Настоящата заповед отменя заповеди № РД – 45 от 21.08.2009г., № РД – 13 от 10.03.2010г., № РД – 35 от 26.05.2010г. и № РД – 29 от 07.04.2011г.
            Заповедта да се връчи срещу подпис на главните инспектори на парковите райони, които да запознаят специалистите „Контрол и охрана” с нея. Последните да удостоверят запознаването с подпис.
Копие от заповедта да се изпрати до ловно – рибарските дружества от прилежащите на парка общини – Банско, Разлог, Сандански, Кресна, Гоце Делчев, Струмяни и Симитли.
Копие от същата да се постави на видно място в хижите, заслоните и таблата на входовете на НП „Пирин”.

 

                                                                                              Директор:
                                                                                     инж. Валери Мечев

 

От тук можете да изтеглите карта за зонирането на НП "Пирин"

 

Дирекция Национален парк „Пирин” съобщава на заинтересованите лица, че любителски риболов може да се практикува в следните реки и езера:


        Парков район „Безбог”- град Добринище:

 1. Безбожко езеро;
 2. Попово езеро;

За контакт – 0899/ 866 410

 

        Парков район „Вихрен”- град Банско:

 1. Муратово езеро;
 2. Рибно езеро;
 3. Голямо Валявишко езеро;
 4. І, ІІ и ІV Превалски езера;
 5. река Демяница – от м. Рошков гроб до Тияците;
 6. река Бъндерица – до къмпинг „Бъндерица”, под хижа Вихрен до м. Равнако, както и след участъка минаващ през Равнако до Рибно езеро;

За контакт – 0898/ 779 981

 

        Парков район „Синаница” град Кресна:

 1. Влахински езера;
 2. Ощавска река;

За контакт – 0899/ 866 430

 

        Парков район „Каменица” - град Сандански:

 1. Башлийска река;
 2. Беговишка река;
 3. Средна река – до х. Пирин;
 4. Крива река;
 5. Келява река

За контакт – 0899/ 866 420

 

            Това са реки и езера извън тези посочени в Заповед № РД-25/21.07.2008г и Заповед № РД59/09.07.2012, като е задължително да се спазват условията и правилата посочени в двете заповеди.

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони