Новини

17.07.2012.г.

 

      

П О К А Н А

 


              Дирекция "Нацинален Парк Пирин" - гр. Банско, ул. България N 4, на основание чл.13,ал. (1) от Закона за защитените територии и чл. 58, т.2, буква "г" и чл. 59, ал. (3),(4) и (5) от Правилника за възлагане на дейности в защитените територии, изключително държавна собственост, обн. ,ДВ бр. 49 от 14.06.2005г. и Заповед  № 65 / 16.07.2012г. на Директора на "Нацинален Парк Пирин" за откриване на процедура за възлагане на туристическа дейност: "Стопанисване и поддържане на атракционно съоръжение "Пикника" в месността "Чалин Валог" в парков район "Вихрен" на територията на "Национален Парк Пирин".

              1.Предмет на обществена поръчка:

     1.1. Стопанисване и поддържане на "Пикника" - охрана, организиране на пропусквателен режим за ползващите го, организиране на сметосъбиране и сметоизвозване;
     1.2. Стопанисване и поддръжка на съществуващата туристическа инфраструктура;
     1.3. Предоставя се правото да организира посещения на туристи, да предлага туристически услуги и дейности.

              2. Място и срок за изпълнение на дейността:
     2.1. Място за изпълнение - местност "Чалин Валог" в парков район "Вихрен" на територията на "Национален Парк Пирин".
     2.2. Срок за изпълнение - съгласно чл. 59, ал. (4) от Правилника за възлагане на дейности в защитени територии  - 2 (две) години.

              3. Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите - лица, определени като изпълнители по чл. 27, т. 3, т. 5, и т. 6, ал. (2), (3) и (4) - няма задължения към държавата, не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация, не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.
Да представят документ за актуално състояние на фирмата.

              4. Размер на гаранция за участие  - в размер на 100 лв., внесени в брой в касата на Дирекция "Национален Парк Пирин" или по банкова сметка Уни Кредит Булбанк Банско:    BG41UNCR70003319683003; BIC UNCRBGSF

              5. Критерии за оценка:
     5.1. Ясна концепция за устойчиво развитие и използване възможностите на атракционно съоръжение "Пикник"

              Предлагане на най-подходящи за режима на защитената територия туристически услуги и дейности, рекламна стратегия, инициативи за популяризиране на "Национален Парк Пирин", хранителни стоки, вода и напитки, сувенири, рекламни материали, пешеходен и вело - туризъм и др.   - 40 т

              Цена - годишен наем, отчисления /на годишна база/  - 50 т.

              Референции за доказан опит / или мотивационно писмо при липса на опит/ в предлагането на туристически дейности и услуги - 10 т.

              6. Срок , място, цена и начин на получаване на документацията за участие в конкурса

              Срок - всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа до 23.07.2012г. /понеделник/ включително

              Място - Дирекция "Национален Парк Пирин - гр. Банско, ул. България N 4.  Документация за участие в процедурата се получава в отдел "Деловодство" в сградата на Дирекция "Национален Парк Пирин".

Цена - 50 лв. внесени в касата на Дирекция "Национален Парк Пирин" /невъзстановими след приключването на процедурата/.

              7. Срок и място за подаване на предложенията:
              Предложенията се приемат до 17.00 часа на  3.08.2012г.
              Документацията за участие в процедурата се приема в отдел "Деловодство"

              8. Срок и валидност на предложенията - 30 календарни дни от подаване на предложението.

              9. Място, дата и час за разглеждане на предложенията – 6.08.2012г.,11.00 часа, гр. Банско, ул. България N 4.

 

 

 

 

 

Директор:
инж. Валери Мечев

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2012 год.

 

 

 

Зелено училище - „Учебно помагало – „Пирин за деца”

 

Резултати от конкурса „Обичам природата и аз участвам”

 

Урок за Пирин

 

Oбучителен семинар „Учебно помагало Пирин за деца"

 

Честване на 50-годишния юбилей от създаването на защитената територия

 

Есе „Какво за мен е Пирин?!“ от Михаела Грънчарова

 

Конкурс за фоторазказ „Какво за мен е Пирин?!“

 

Представяне на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Изложба "Пирин - вълшебната планина"

 

Oтбелязване на Международния ден на правото да знам

 

Места разрешени за риболов в НП Пирин

 

Благодарствено писмо от ДНП Рила

 

Летен обучителен палатков лагер

 

Успешно приключи почистването в НП Пирин

 

Министър Нона Караджова ще направи официално откриване на Еко-училище.  

 

National Geographic    класира Национален парк „Пирин” за „Парк на седмицата”!

 

Зарибяване на реки и езера в Национален парк "Пирин"

 

Ден на Пирин 2012 г. в Банско

 

Участие на каратисти от клуб "Фунакоши" в дните на Пирин

 

Заедно да почистим Пирин!

 

Покана за участие в процедура за възлагане на туристическа дейност

 

Забрана за риболов

 

Дни на Пирин 2012 г.

 

Опознай родния си край! 

 

Образователна програма "Планината - живот в хармония"

 

Отново френски стажанти в НП "Пирин"

 

Конкурс „Рецепти за нашето бъдеще"

 

Конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”

 

Състезание по планинско бягане и колездене в Банско

 

Kонкурс с графити на тема „Водата!”

 

В очакване на летния туристически сезoн

 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!

 

Протокол  за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжност младши експерт "Гори"

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОРАЗКАЗ „КАКВО ЗА МЕН Е ПИРИН?!”

 

ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 април 2012 г.

 

Конкурс за длъжността младши експерт ’’ Гори ’’

 

Започна издаване на разрешителни за паша

 

Отбелязване световния ден на водата

 

22 март - Световен ден на водата

 

Предвестници на пролетта

 

Започва приемането на заявления за паша

 

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Пирин”, с идентификационен код BG000020

 

Проект за опазване на биологичното разнообразие

 

Ден на влажните зони