Новини

29.01.2014 г.

 

 

80 години от създаването на резерват „Баюви дупки – Джинджирица“                                                                                    
Всичко започва така…..

Преписъ

 

Държавенъ  Вестникъ  Брой  255  отъ  13 – ІІ - 1934 г.

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ
                               Отделение за Горите и Лова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       № 138       

      

            На основание чл. 20, 25 и 26 от закона за горите и рапортът № 31 отъ 28 септември 1933 година на Главния Инспекторъ по уредбата на горите и мнението на горския Съветъ, изказано съ протоколъ № 52 отъ 19 октомври миналата година.

                                               П о с т а н о в я в а м ъ:

            За да може да се запазятъ като цененъ природенъ паметникъ поне частъ отъ черно и бело муровите насаждения въ Пиринъ планина, които поради определянето имъ за балтълъци на околните населени места, съ  обречени на изчезване, обявяватъ се за строго охранителни месттностите: “Баюви дупки”, “Дунино куче”, “Бански суходол”, въ землищата на градовете Разлогъ и Банско…….
….Горите въ горепосочените граници и местности се обявяватъ за резерватъ и въ техъ не се позволява пашата на никакъвъ добитъкъ и не може да се секътъ никакви други освенъ естествено исъхналите или повалени и отъ природни каламитети дървета.

                                                           Гр. София, 29 януари 1934 година
                                                           Министъръ: /п/ К. Муравиевъ

 
            Биосферен резерват “Баюви дупки - Джинджирица” /площ 2 858,5 ха/  обединява от 1979 година резерватите “Баюви дупки” /1934 год./, “Сегментепе” /1947 год./ и “Малка Джинджирица” /1952 год./, както и териториите между тях. През 1977 год. резервата е включен в листата на биосферите резервати към програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”.
Управлението, контрола и охраната на резервата се осъществяват от Дирекция “Национален парк Пирин” /ДНП „Пирин“/ към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Съгласно Закона за защитените територии, Плана за управление на НП “Пирин” и заповедта за обявяване на биосферния резерват, той е с режим на строга защита, в която човешката намеса е недопустима.

            Релефът се определя от геоморфоложките особености на циркусите, суходолията и много стръмните склонове на върховете. Горната граница на резервата, с малки отклонения, следва главното планинско било от връх Пирин /2593 м/ до връх Бански суходол /2 884 м/, долната на места слиза до 1100 м н. в.

            Геоложката основа е предимно от окарстени протерозойски мрамори, в които са образувани многобройни въртопи, понори и пропастни пещери. В северозападната част на резервата се срещат гранити и гнайси.

            Климатът се характеризира с продължителна зима и кратко лято. Сняг пада в началото на месец ноември и във високите части се задържа до месец юни, а в циркуса Баюви дупки се запазва вечен фирнов сняг, който образува снежници.

            Почвите са предимно кафяви горски и хумусно – карбонатни, а над 2200 м н. в. – планинско-ливадни.
Растителност – в най-ниските части на резервата горите са черноборови и смесени буково – иглолистни, постепенно преминават в смесени борово – смърчово – елови, с единични появи на планински ясен и хиркански явор, над тях са горите от бяла мура /балканския ендемит/ и  черна мура /суббалканския ендемит/. Над 2100 м н. в. започват клековите формации, които стигат до скалните тераси и сипеи, и заедно със сибирската хвойна и балканския зановец запазват плиткия почвен  слой от ерозия. Средната възраст на белмуровите дървета по рида Джинджирица е над 300 години, а отделни дървета са на възраст около 1100 – 1200 години.
Голямо е биоразнообразието на храстовата и тревната растителност, заемащи високопланинските територии на резервата. Тук се срещат множество пирински и балкански ендемити - давидов лопен, пиринска острица, малка пиринска власатка, яворкова клопачка, пиринска песъчарка, пиринска лазаркиня, и др. Реликтни /рядко срещащи се, древни/ видове са къдравата криптограма, вилариева щитовидна папрат, скален пелин, алпийски лен, високопланинско лъжичниче, дребно крайснежно звънче, сребърник, пълзящо омайниче, алпийско великденче и др. В резервата се намират най-големите находища на алпийски еделвайс и жлезисточашкова очанка в Европа.

           Животински свят - резерватът е убежище на едри бозайници, чието присъствие е доказателство за съхранена дива природа в Пирин. По субалпийските пасища и стръмните скални терени на 2200 – 2600 м н. в. могат да се наблюдават стадата от диви кози, клека и девствените мурови гори са местообитания на мечки, вълци, лисици, сърни, глигани...
           Птици – най–често срещаните представители на вида са скалният орел, символ на Национален парк „Пирин“, гълъб хралупар, планински кеклик, хайдушка гарга, гривяк, кълвач и много други.
Голяма част от обитателите на резервата - мечка, златка, дива коза, голем и малък ястреб, скален орел, сокол скитник и сокол орко, лещарка, глухар, черен кълвач и смок мишкар, са включени в “Червената книга на България”.

           Туризъм - Резерватът е обект на познавателен туризъм и научни проучвания, които се извършват със специално разрешение от ДНП “Пирин” и МОСВ. Част от международния туристически маршрут Е4 (местността Предела - хижа Яворов - хижа Вихрен), преминава през резерват „Баюви дупки - Джинджирица“ по добре маркирана пътека, позволяваща на туристите да обходят най-високото било на Пирин. 

 

 

                                             

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2014 год.

 

 

 

52 години "Национален парк Пирин"

 

Дирекция „Национален парк Пирин” – активен член на Български младежки воден парламент

 

Конкурс за видео и снимка

 

Нова книга за Пирин

 

Европейска седмица на мобилността 2014 г.

 

Заповед за ползване на гъби - 2014 г.

 

Забрана за риболов - 2014 г.

 

Указания за ползване на дървесина в НП "Пирин" от местното население

 

Четвърти скаутски лагер "Пирински орли – 2014"

 

Отдадоха почит на загиналите преди 11 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар край Разлог

 

Изпитание, но не по английски, а по....пирински!

 

Продължава проучването на пещерите в Пирин

 

Щъркелите

 

На Еньовден в Пирин!

 

Официалното откриване на Посетителски информационен център в гр. Сандански

 

Световен ден на околната среда 05.06.2014 г.

 

22.05.2014 г. - Международeн ден на биологичното разнообразие

 

Заповед за забрана на движение по ски пътя на ски зона Банско

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

Издаване на разрешителни за паша

 

Дирекция „Национален парк Пирин" участва активно в националната кампания "Да изчистим България за един ден"!

 

Да изчистим България за един ден!

 

Инициативи на Дирекция „Национален парк Пирин“ за отбелязване на Деня на Земята – 22 април 2014 г.

 

22 април 2014 г. – Световен ден на Земятa

 

Приемане на заявления за паша

 

Старият бряст от Сливен

 

Световния ден на водата – „Вода и Енергия“!

 

Партньорство с Професионална гимназия по транспорт гр. Разлог

 

Байкушева мура – най-старото иглолистно дърво в България

 

Работна среща за ПУ на резерват „Тисата”

 

80 години от създаването на резерват „Баюви дупки – Джинджирица“