Новини

19.04.2016 г.

 

   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА /ЮНЕСКО/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /UNESCO/

 

 

           Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО е специализирана агенция на ООН. Създадена е на 16 ноември 1945 г. в Лондон, където 44 държави–членки на ООН участват в специална конференция, на която е взето решение за основаване на Организация на ООН за образование, наука и култура. Учредителният акт е подписан от 37 държави.
           Уставът на ЮНЕСКО влиза в сила на 4 ноември 1946 г. Съгласно Устава, основна цел на ЮНЕСКО е "да допринася за укрепването на мира и сигурността, поощрявайки сътрудничеството между нациите, чрез образование, наука и култура, с цел осигуряване на всеобщо уважение към справедливостта, законността и правата на човека и основните свободи, които са признати от Организацията на Обединените нации за всички хора по света, без разлика на раса, пол, език или религия".
           Понастоящем в ЮНЕСКО членуват 195 държави и 9 асоциирани члена.
           Република България е приета за член на ЮНЕСКО на 17 май 1956 г.,  няколко месеца след като е приета в ООН. През 2016 г.  година се навършват 60 години от членството на страната ни в Организацията.
           Във връзка с това бе одобрен Национален план със събития и инициативи за отбелязване на годишнината. Сътрудничеството между България и ЮНЕСКО е много активно и се осъществява по линия на всички сфери на дейност от мандата на световната организация – образование, природни науки, социални и хуманитарни науки, култура, комуникация и информация.
           Организационна структура се състои от Генерална конференция, която е върховен орган на ЮНЕСКО и се провежда се веднъж на две години, Изпълнителен съвет от представители на 58 страни, избрани от 5 географски избирателни групи и Секретариат, оглавяван от Генерален директор. Понастоящем това е българката Ирина Бокова, която през м. октомври 2013 г. бе преизбрана на този пост за втори четиригодишен мандат за периода 2013-2017 г.

 

***

Сътрудничество между България и ЮНЕСКО

 

           С  Постановление на Министерския съвет е създадена Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО /НК/, която се състои от представители на основните министерства и институции, участващи в програмите на ЮНЕСКО. Международно-правна основа за дейността й е Хартата на националните комисии, приета на 20-та Генерална конференция на ЮНЕСКО. 
           Изпълнителни органи на НК за ЮНЕСКО са Бюро и Секретариат. Председател на НК е Катя Тодорова, заместник-министър на външните работи.
Националната комисия координира участието на българските институции в дейността на ЮНЕСКО и сътрудничи тясно с Регионалните бюра на ЮНЕСКО BRESCE във Венеция - в областта на науката и културата в Европа, с Международното бюро по образование (Женева), с Института на ЮНЕСКО по образование в Хамбург и др. Със съдействието на Европейското бюро на ЮНЕСКО във Венеция се осъществяват редица проекти в областта на културата и биоразнообразието. Комисията работи активно с гражданското общество, национални и международни неправителствени организации. Секретариатът на НК за ЮНЕСКО поддържа връзки с клубовете ЮНЕСКО в София и страната. Съществува добре развита система от асоциирани към ЮНЕСКО училища, чиито ръководство и координация се осъществяват от национален координатор към Министерството на образованието, който е член на Бюрото на НК.
           В Париж функционира Постоянно представителство на Р България при ЮНЕСКО. Постоянен представител на страната ни при ЮНЕСКО е посланик Александър Савов.
От февруари 2012 г. в София функционира Регионален център категория 2 на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство за страните от ЮИЕ.
Понастоящем България е член на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство, на Съвета на Международното бюро за образование, на Спомагателния комитет по Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности и е заместник-председател на ИС на Междуправителствената океанографска комисия на ЮНЕСКО. България е издигнала кандидатурата си за член на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО        за периода 2015-2019 г.
           Размерът на членския внос на страните-членки на ЮНЕСКО се определя от квотата, изчислена на базата на БНП в ООН. България е изплатила членския си внос за 2015 г., койтовъзлиза на 65 986 щ.долара и 76 011 евро.
През 2008 г. с Постановление на Министерския съвет бе създаден Доверителен фонд на България в ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие. Средствата по този фонд са предназначени за финансиране на проекти по наша преценка и в съответствие с обявените приоритети на ЮНЕСКО.

           През 2014 за финансиране от Българския доверителен фонд към ЮНЕСКО бяха одобрени 3 проекта: 1/ Пилотен проект „Насърчаване на достъпа до информация и медии на момичетата и младите жени на Буркина Фасо” на стойност 80 000 щ.д.; 2/             Сумата от 20 000 щ.д. бе трансферирана за целите на Допълнителния фонд към Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство; 3/ проект „Интернет: средство за младежко мобилизиране срещу всички форми на екстремизъм и радикализиране” на стойност 100 000 щ.д. През 2014 година чрез Доверителния фонд бяха финансирани и три инициативи на ЮНЕСКО, чийто домакин бе България: 1/ Обучителен семинар в София по въпросите на управлението на риска от природни бедствия и развитието на устойчив туризъм за обекти на световното културно наследство на стойност 80 000 щ.д.; 2/ Заседание на Работна група на ЮНЕСКО към Конвенцията от 1970 г. за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности на стойност 10 000 щ.д.; 3/ Трети международен форум на неправителствените организации, имащи официални партньорски отношения с ЮНЕСКО, на тема: „Ролята на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство” на стойност 52000 щ.д. През м. октомври 2014 г. проектът на ЮНЕСКО „Жените в африканската история”, финансиран от Българския доверителен фонд, бе удостоен с награда  на Международния съюз за телекомуникации /ITU-UN Women GEM-TECH Award/

 

           Приоритетите според основните направления на дейност са:
           Образование: подобряване на качеството и ефективността на образованието /реформа на средното и висшето образование, използване на нови информационни технологии в средното образование/; равенство в образованието, социално сближаване и гражданско образование, изграждане на “култура на мира”, толерантност и ненасилие; техническо и професионално образование; междууниверситетско сътрудничество, изграждане и участие в създадени вече мрежи на катедри на ЮНЕСКО.


           В България функционират 4 катедри на ЮНЕСКО – по комуникации и устойчиво развитие, по образование за мир и права на човека, за инженерно образование и по опазване на културното наследство. Асоциираните училища към ЮНЕСКО са над 40.

 

           Естествени науки и екология: биоразнообразие и опазване на природните ресурси; нови и възобновяеми източници на енергия; опазване на водните ресурси и прилежащите им екосистеми; сеизмологични изследвания – приоритет за региона на Балканите; фитохимия, биоетика и биоинженерство, човешки геном.

           Социални науки: приложение на етиката в науката и технологиите; управление на социалните трансформации; развитие на правата на човека, борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия и произтичащата от тях нетолерантност; проблеми на най-уязвимите социални групи.

           Култура: междукултурен диалог и културно многообразие; опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство; модернизиране на материалната база на българската култура; дигитализация на културното наследство и създаване на база данни в областта на културата; културен туризъм;


           България е вписала в Списъка на световното наследство общо 9 културни и природни обекти с изключителна стойност за човечеството. Това са: Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин и Биосферният резерват Сребърна.
На 26 ноември 2014 г. ЮНЕСКО включи „Традицията на килимарството в Чипровци” в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Това е третият вписан български елемент, след „Бистришките баби – архаична полифония, танци и ритуални практики от региона на Шоплука” /2005г./ и „Нестинарството” /2009 г./
Конференции/семинари
-            През април 2014 г. България бе домакин на среща на Работната група към Спомагателния комитет на Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, на която също е заместник-председател.
-            През м. септември 2014 г. ЮНЕСКО, със съдействието на Фондация „Созопол”, единствената българска неправителствена организация с консултативен статут към ЮНЕСКО, организира в Созопол Третия форум на НПО-официални партньори на ЮНЕСКО на тема „Роля на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”. Форумът се проведе под патронажа на Президента на Република България, Министерството на културата и Община Созопол.
-            През м.ноември 2014 г. Европейското бюро на ЮНЕСКО /BRESCE/ със съдействието на Министерството на културата организира регионален семинар за опазване на обектите на културното наследство.

 

           Информация и комуникация: Насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация и знания и до информационни и комуникационни технологии, с акцент върху свободата на изразяване; Включване на български обекти в Програмата “Паметта на света” /дигитализация на писмени паметници/; Използване на модерните технологии за целите на образованието, науката и културата.


           През 2011 г. ЮНЕСКО включи в Световния регистър „Паметта на света” Енински Апостол – един от най-ценните старобългарски писменни паметници от ХІ век. През март 2014 бе представена българска номинация за Световния регистър „Паметта на света” – Бориловият синодик.

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони