Новини

16.05.2016 г.

 

    

   

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 


   Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се проведе в София от 10 до 12 май т. г.


   В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата Хан Цюн Ли и Мерием Боумран, програмен специалист в „Човекът и биосферата“, отговаряща за Европа към отдела за екологични науки и науки за земята.


   Целта на мисията е да подпомогне България и МОСВ в процеса на ревизия на биосферните резервати от „старо“ поколение и съвместяването им със съвременните изисквания. Усилията на експертите от ЮНЕСКО са насочени към провеждането на подробна разяснителна кампания за същността и изискванията на Програмата и постигането на приемливо решение за бъдещото на биосферните резервати в България.


   Очакванията на ЮНЕСКО към България са да ревизира своята мрежа от биосферни резервати и да съвмести онези, които имат потенциал да отговорят на съвременните изисквания, заложени в Севилската стратегия. За успешното провеждане на мисията МОСВ организира поредица от срещи със заинтересованите страни: с представители на министерството, на МЗХ, на Изпълнителната агенция по горите, на ИАОС, със съответните регионални инспекции по околната среда и водите и дирекциите на Национални паркове, в чийто териториален обхват попадат биосферни резервати от „старо“ поколение, с общини, чийто землища могат да бъдат включени в потенциални биосферни паркове, с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и НПО.


   По време на мисията бяха разяснени конкретните очаквания на Секретариата към България и институциите у нас по отношение на срокове и мерки. Взето е решение в срок до 30 септември 2016 г. държавата да представи в Секретариата на ЮНЕСКО най-малко 2 номинации за съвместяване на свои биосферни резервати от „стар“ тип със съвременните изисквания, както и пътна карта с приоритетни действия. Те трябва да подпомогнат  България да изпълни препоръките на Междуправителствения координационен съвет и да изгради мрежа от биосферни паркове, отговарящи на изискванията на Програмата „Човекът и биосферата“.


   Съвместяването на  биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.
МОСВ благодари на общините Троян, Карлово, Асеновград и Силистра за подкрепата и декларираното желание за включване на землищата на техните общини в т. нар. „преходна“ зона на Национален парк „Централен Балкан“ , резервата „Червената стена“ и поддържания резерват „Сребърна“, с което ще подпомогнат обявяването им като биосферни паркове от съвременен тип.


   В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.


   Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. В момента нито един от българските обекти не отговаря на съвременните изисквания за пространствено зониране и функции, определени със Севилската стратегия за биосферните резервати.


Биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ - Национален парк „Пирин“


   Това е един от най-старите резервати в България, създаден с цел да се запазят естествените реликтни гори от бяла мура и черна мура, които са местообитания на разнообразен животински свят.


   Резерватът е създаден през 1934 г. с постановление № 1388 на МЗДИ, разширен със заповеди № 300 на МГОПС от 1976 г. и № 976 на КОПС от 1980 г., с обща площ 2873 х, като надморската височина варира между 1200 и 2884 метра.
През 1977 година резерватът е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера".


   Близо 60% от територията на резервата е заета от вековни гори, в които преобладават бялата и черна мура, срещат се също бял бор, черен бор, обикновен смърч и ела. Средната възраст на горите в резервата е над 150 години, а горите в района на Малка Джинджирица са на възраст около 500 - 550 години. Високите части на резервата са заети от клекови формации, чиято възраст е около 100 години. Средната височина на тези храсти е от 1,5 м до 2 м, на отделни места те достигат до височина 3 м.


   Резерватът е местообитание на около 500 вида висши растения – много от тях с изключително висока консервационна значимост според редица български и европейски документи.

 

    Видове като планински явор (жешля) (Acer heldreichii), Йорданово зеле (Brassica jordanoffii O.E.Schulz), щитовиден лапад (Rumex scutatus), планински божур (Trollius europaeus), дълговлакнеста теменуга (Viola crinita Wedd.), могат да се наблюдават само в района на резервата.

 

    Локалните (местни) ендемити са 10, българските ендемити – 8, балканските ендемити – 13, в Бернската конвенция е посочен 1 вид, в IUCN - 8 вида, реликтните (останали от ледниковия период) видове са 5. В Червения списък са включени 31 вида.

 

   

В Червената книга на България (2013 г.) от растенията, опазвани в резервата, са включени 52 вида.

 

           

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони