Новини

29.01.2016 г.

 

 

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3 на НПКДС

 

 

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността: Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, Дирекция ‘’Национален парк Пирин’, с място на работа Парков офис – Сандански,

дирекция  ''Контрол и охрана'',  към Дирекция ''Национален парк  Пирин''

 

   Днес, 26.01.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД 14 / 25.01.2016 г., комисия  в състав:
   Председател:  инж. Мартин Крумов Лазаров   -  Директор на Дирекция  “Контрол и охрана”;
и членове        

   1. Магдалена Михаилова Колчагова  – главен експерт “Човешки ресурси и канцелария”;
   2. Георги  Ас. Радулов  - юрист

   разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността : Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, дирекция  ''Контрол и охрана'', с място на работа Парков офис – Сандански,

с цел допускане до конкурс на онези кандидати, чиито представени документи удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.

 

   І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

   1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 •    Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 •    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е решено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 •    Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен допълнителна квалификация;
 •    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);
 •    Други документи, удостоверяващи квалификацията – по преценка на кандидатите;
 •    Автобиография.

   2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
   Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността (съгласно ЕКДА):


   Образование – образователно – квалификационна степен  бакалавър


   Ранг – IV младши


   Професионален опит – 2 години


   Специфични изисквания за заемане на длъжността (съгласно утвърдена длъжностна характеристика):

  •    Предпочитана специалност, по която е придобито образованието -  горско стопанство, екология и опазване на околната среда, естествени науки
  • компютърна грамотност Мicrosoft office;
  •    владеенето на чужд език е  предимство за кандидата;

   

     Име,
  презиме и фамилия на кандидата

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

  Основание за недопускане

  Васил Иванов Ковачев

  да

  да

   

  Благой Димитров Симов

  да

  да

   

  Димитър Здравков Илков

  да

  да

   

   

     1На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват

  .
     2На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

   

     ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
     а) Допуска до конкурс следните кандидати:

        Васил Иванов Ковачев
        Благой Димитров Симов
        Димитър Здравков Илков

     Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул. България № 4,


     За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 11.02.2016 г. от 11.00 часа на горепосоченото място.

     б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:  няма

   

   

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2016 год.

 

 

 

Проверка на ски-път №1 установи, че възстановителните работи са приключили

 

Създаден е кризисен щаб

 

ВНИМАНИЕ !!!

 

Деца от Бургас

 

Честване на годишнината на парка в Сандански

 

54 години от създаването на национален парк “ПИРИН”

 

Съобщение

 

Любознателни банскалийчета...

 

Обучение за мониторинг на кафява мечка

 

Поход до местността „Свети Никола"

 

Укрепват се опасни участъци по ски път №1 в НП „Пирин“

 

Съобщение  за прием на заявления за издаване на разрешителни за дървесина на лица от местното население

 

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г.

 

Почистване НП Пирин - продължение

 

Лятно Екоучилище „Бургаски езера 2016“

 

Почистване НП Пирин (29 август - 06 септември 2016)

 

Съобщение за Байкушевата мура

 

Съобщение за затруднено движение и паркиране на МПС

 

Забрана за ползване на гъби и горски плодове

 

Забрана за движение на МПС

 

Монолог на Байкушевата мура

 

Отдадоха почит на загиналите преди 13 години при трагичния инцидент с военен вертолет"Ми-17" при гасене на горски пожар над гр. Разлог

 

Обучителни лагери в Пирин

 

На поход  в Национален парк „Пирин"

 

Покана

 

Пожаро - тактическо учение

 

Приключения и обучение!

 

Потушен е пожар в парков участък "Вихрен"

 

Лечебните растения,срещащи се на територията на Национален парк Пирин“ – дар за здравето на хората не само на Еньовден!

 

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт ’’ ПВД ’’

 

Забрана за риболов  през 2016 г.

 

Дърво с корен 2016

 

Почистване на подходите към НП Пирин

 

Пети юни - световен ден на околната среда

 

Да изчистим България заедно!

 

Заедно в Пирин!

 

Една пета от растителните видове в света са застрашени от изчезване!

 

Министър Василева: "Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“!

 

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

 

Заповед за издадени разрешителни за паша

 

22 май - Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък

 

Майката земя

 

Покана  за  участие  в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Забрана за риболов

 

ЮНЕСКО

 

60 годишнината от приемане на България за член на ЮНЕСКО

 

22 май 2016 г. Международен ден на биологичното разнообразие

 

22 април - Световен ден на Земята

 

Международно екоучилище

 

Пожароопасен сезон

 

„Яко е да си еко"

 

Съобщение за приемането на заявления за паша

 

План за паша - 2016 г.

 

Новият посетителски център привлича възрастни и деца

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’

 

Конкурс „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!“

 

Преброяване на водолюбивите птици

 

Конкурс „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

 

Световен ден на влажните зони