Новини

02.03.2017 г.

   

           

РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ
___________ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛИАТА СРЕДА И ВОДИТЕ__________


 

РЕШЕНИЕ №ЕО-1/2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


      На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ап. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършваие на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и иивестициони предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Дирекция „Национален парк „Пирин" и получени становища на Министерство на здравеопазването (МЗ), Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград (БДЗБР), РИОСВ-Благоевград, Община Банско, Община Гоце Делчев, Община Кресна, Община Разлог, Община Сандански, Община Симитли и Община Струмяни,


Р Е Ш И X:


      да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин" за периода 2014-2023 г., при прилагансто на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

 

   ...........................................................................................................................................

 

Министър:

Ирина Костова

 

 

 Пълния текст на решението можете да прочетете ТУК

 

 

 

 

 

А Р Х И В

Н О В И Н И    2017 год.

 

 

Проведено обучение за оценка на щети от хищници

 

Дирекция „Национален парк Пирин” отбеляза Деня на Земята - 22 Април

 

Да изчистим Пирин заедно

 

Заповед за издаване на разрешителни за паша

 

"Дончо кани"

 

Splitboard festival – 2017 на територията на НП „Пирин“

 

Състезание за купа „Николай Проев- Пройката“

 

Международен ден на птицитe

 

Мероприятия за борба срещу върхов и смърчов корояд

 

Гората е живот !

 

Пожароопасен  сезон 2017г.

 

Инициативи за Световния ден на водата

 

Решение № 35.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 34.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 33.13.03.2017 г. на МОСВ

 

Намерени мъртви белоглави лешояди

 

Посещение на експерти от системата на МОСВ

 

Бедстващ белоглав лешояд

 

Решение № 30.08.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 27.06.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение № 26.02.03.2017 г. на МОСВ

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

Баба Марта бързала, мартенички вързала !

 

Поздравителен  адрес

 

Европейска седмица на устойчивото развитие

 

Посещение в училищe

 

Малки посетители

 

Писмо от приятел

 

Kомплексна проверка на терен

 

Брошура с указания за пашата

 

Започна приемането на заявления за паша

 

Пътека за посетители в резерват „Тисата” с опреснена лентова маркировка!

 

Отбелязване на 83 години от създаването на резерват "Баюви дупки - Джинжирица"

 

83 години биосферен резерват “Баюви дупки - Джинджирица”

 

150 години от рождението на Константин Байкушев

 

Съобщениe

 

Посещение на  министърът на туризма  в ПИЦ Банско

 

2 февруари e Световният ден на влажните зони

 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба “Фонтаните в България”

 

Преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици

 

Деца от Банско изработват макети с екологична насоченост

 

Проект на план за паша за 2017 г.

 

Заповед РД-152